Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12812
Title: Psikolojik güçlendirme ile iş tatmini arasındaki ilişkide örgütsel özdeşleşmenin aracı rolü
Other Titles: The mediating role of organizational identification on the relationship between psychological empowerment and job satisfaction
Authors: Atan, Burak
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı.
0000-0002-0688-281X
Özdemir, Esra Ulutaş
Keywords: Sosyal mübadele kuramı
Psikolojik güçlendirme
Örgütsel özdeşleşme
İş tatmini
Beyaz yaka çalışan
Social exchange theory
Pyschological empowerment
Organizational identification
Job satisfaction
White collar employee
Issue Date: 6-May-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdemir, B. ve Atan, E. U. (2020). "Psikolojik güçlendirme ile iş tatmini arasındaki ilişkide örgütsel özdeşleşmenin aracı rolü". International Journal of Social Inquiry, 13(1), 301-328.
Abstract: Bu çalışmada sosyal mübadele kuramı bağlamında psikolojik güçlendirme ile iş tatmini arasındaki ilişki üzerinde örgütsel özdeşleşmenin aracı rolünü incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla kolayda örneklem yoluyla 134 beyaz yakalı özel sektör çalışanından veriler elde edilmiştir. Araştırmada psikolojik güçlendirmenin ölçümünde psikolojik güçlendirme ölçeği (PG-Ö) kullanılmıştır. Ölçek, anlam, yeterlilik, özerklik ve etki boyutlarını içermektedir. Örgütsel özdeşleşmenin ölçümünde örgütsel özdeşleşme ölçeği (ÖÖ-Ö), iş tatmininin ölçümünde ise iş tatmini ölçeğinden (İT-Ö) yararlanılmıştır. Örgütsel özdeşleşme ve iş tatmini ölçekleri tek boyutlu ölçeklerdir. Ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda ölçeklerin Cronbach Alfa değerleri belirlenmiş (α>0,90) ve keşfedici faktör analizi uygulanmıştır. Araştırma bulguları, psikolojik güçlendirmeye ait anlam ve özerklik boyutlarının iş tatmini üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra psikolojik güçlendirmenin anlam boyutu örgütsel özdeşleşmeyi pozitif yönde etkilemektedir. Ayrıca örgütsel özdeşleşme de iş tatminini pozitif yönde yordamaktadır. Son olarak psikolojik güçlendirmenin anlam boyutunun iş tatmini üzerindeki etkisinde örgütsel özdeşleşmenin bütünleyici aracılık etkisine sahip olduğu belirlenmiştir.
In this research, it is aimed to examine the mediator role of organizational identification on the relationship between psychological empowerment and job satisfaction within the context of social exchange theory. For this aim, data was obtained from 134 white-collar private sector employees through convenience sampling method. In the research, Psychological Empowerment Scale (PE-S) was used to measure psychological empowerment. The scale includes dimensions of meaning, competence, autonomy and impact. Organizational identification Scale (OI-S) was used for the measurement of organizational identification, and the Job Satisfaction Scale (JS-S) was used for the measurement of job satisfaction. Organizational identification and job satisfaction scales are unidimensional scales. Validity and reliability analyses of the scales were performed. In this context, Cronbach's Alpha values of the scales were determined (α>0,90) and exploratory factor analysis was applied. Research findings show that the meaning and autonomy dimensions belong to psychological empowerment are effective on job satisfaction. In addition, the meaning dimension of psychological empowerment positively affects organizational identification. Besides, organizational identification positively predicts job satisfaction. Finally, it has been determined that organizational identification has a complementary mediating effect on the relationship between psychological empowerment and job satisfaction.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1130449
http://hdl.handle.net/11452/12812
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2020 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_11.pdf431.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons