Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12803
Title: Türkiye emek piyasasında yaşanan güncel gelişmeler: Emek piyasası katılığına yönelik eleştirel bir değerlendirme
Other Titles: Recent developments in Turkish labor market: A critical assessment of Turkish labor market rigidity
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Dış Ticaret Bölümü.
0000-0002-8248-6643
Bakır, Hasan
Keywords: Esneklik
Flexibility
Emek
Türkiye emek piyasası
İşsizlik
İstihdam
Labor
Turkish labor market
Unemployment
Employment
Issue Date: 24-Apr-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Bakır, H. (2020). "Türkiye emek piyasasında yaşanan güncel gelişmeler: Emek piyasası katılığına yönelik eleştirel bir değerlendirme". International Journal of Social Inquiry, 13(1),147-180
Abstract: Emek piyasalarında esneklik günümüzün en önemli tartışma konularından biridir. Bu tartışmada, yaşanan işsizlik probleminin emek piyasalarının esnekleştirilmesi ile çözüleceği sıklıkla ifade edilmektedir. Neo-liberal yaklaşım olarak da adlandırılan bu yaklaşıma göre, emek piyasasında katılık yaratan koruyucu yasal düzenlemeler, asgari ücret ve sendikalar gibi kurumlardır. Dolayısıyla rekabetçi yapıyı arttırmak ve işsizlik problemini çözmek için yapılması gereken bu katılıkların ortadan kaldırılmasıdır. Diğer taraftan ise, emek piyasalarındaki esnekleştirmenin işçilere yansıması güvencesiz çalışma ve ücretlerin düşmesi şeklinde olmaktadır. Bu çalışmada Türkiye emek piyasasında yaşanan gelişmelerin katılık-esneklik tartışması bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, Türkiye’nin sıklıkla vurgulandığı gibi katı değil aksine esnek bir emek piyasasına sahip olduğu tespit edilmiştir
Flexibility is one of the most important issues related to labor market. Accordingly, it is frequently stated that the problem of unemployment could be solved with flexible labor markets. According to this approach, called the neo-liberal approach, institutions in labor market such as employment protection legislation, minimum wage and unions create rigidities. To increase the level of competition and solve the problem of unemployment, these rigidities should be removed. On the other hand, the impact of policies towards labor market flexibility appears to be lower wages and unsecured jobs for employees. This study aims to evaluate the development of the Turkish labor market in the context of rigidity and flexibility. The results in this paper show that Turkey has a flexible labor market contrary to common belief which states that Turkey had a rigid labor market.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Feridun Yılmaz'ın danışmanlığında Hasan Bakır tarafından hazırlanan “Emek Piyasalarında Yaşanan Dönüşümün Politik Ekonomisi: Türkiye Bağlamında Bir Analiz” adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1130396
http://hdl.handle.net/11452/12803
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2020 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_6.pdf436.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons