Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12799
Title: Avrupa borç krizinin yerel yönetim maliyesine etkileri: Avrupa Birliği ülkeleri 2010-2015 dönemi analizi
Other Titles: The effects of the European debt crisis on the local government finance: Analysis of the European Union countries 2010-2015 term
Authors: Aslantaş, M. Fatih
Korlu, R. Kutlu
Keywords: Ekonomik kriz
Economic crisis
Avrupa borç krizi
Yerel yönetimler
Yerel gelir
Yerel harcama
European debt crisis
Local government
Local revenue
Local expenditure
Issue Date: 11-May-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Aslantaş, M. F. ve Korlu, R. Kutlu (2020). "Avrupa borç krizinin yerel yönetim maliyesine etkileri: Avrupa Birliği ülkeleri 2010-2015 dönemi analizi". International Journal of Social Inquiry, 13(1),113-146
Abstract: Ekonomik krizler son yüzyılda fazla karşılaşılan bir olgu olarak ekonomistler için önemli bir araştırma konusudur. Ayrıca ekonomik krizler, genel anlamda ülkelerin makroekonomik parametrelerinde negatif etkiler meydana getirmektedirler. Bu negatif etkilerden biri de yerel yönetimlerin mali yapısı üzerinde meydana gelmektedir. Vatandaşlara en yakın hizmet veren kamu idareleri olan yerel yönetimlerin ekonomik krizle birlikte mali yapılarındaki etkileşim değerlendirilmesi gereken bir konudur. Bu amaçla çalışmanın amacı makroekonomik etkileri olumsuz olan ekonomik krizlerin yerel yönetimlerin maliyelerinde ne tür etkiler bıraktığının tespit edilmesidir. Bu tespitin yapılması için “Avrupa Borç Krizi” örnek olarak seçilmiş ve PIIGS ülkelerinin de içinde yer aldığı Avrupa’daki on beş ülkenin krizin en yoğun olduğu “2010-2015” yılları arasında yerel yönetim bütçelerindeki negatif dönüşüm gözlenmiştir. Sonuç olarak bahsedilen dönemde bu ülkelerin yerel yönetimlerinin gelir ve harcamalarında daralmalar olduğu ve yaşanan ekonomik krizlerden ciddi anlamda etkilendikleri tespit edilmiş ve yerel yönetimlerin krizlerden daha az etkilenmesi için neler yapılması gerektiği hakkında çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Economic crises are an important research topic for economists as a more common phenomenon in the last century. Also, economic crises have negative effects on the macroeconomic parameters of countries. One of these negative effects is on the financial structure of local governments. The deterioration in the financial structures of local administrations as the public institutions serving the citizens closest to them is an issue that needs to be evaluated. The aim of this study is to determine the effects of the economic crises which have negative macroeconomic effects on the finances of local governments of fifteen countries. In order to make this determination, the “European Debt Crisis” was chosen as an example and negative transformation was observed in the local government budgets between the years 2010-2015, when the crisis in Europe was the most intense. As a result, it was determined that there was contraction in the revenues and expenditures of local governments of these countries and they were seriously affected by the economic crises and various suggestions were made about what should
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1130378
http://hdl.handle.net/11452/12799
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2020 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_5.pdf559.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons