Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12794
Title: Üniversite öğrencilerinin online oyun oynama davranışlarının açıklanmasına yönelik bir model önerisi
Other Titles: A model proposal for explaining the online game-playing behaviors of university students
Authors: Arı, Erkan
Yılmaz, Veysel
Keywords: Online oyun
Online game
Görsel cazibe
Akış deneyimi
Gerçeklerden kaçış
Yapısal Eşitlik Modeli (YEM)
Visual attraction
Flow experience
Escape from the truth
Structural Equation Model (SEM)
Issue Date: 30-Mar-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Erkan, A. ve Yılmaz, V. (2020). "Üniversite öğrencilerinin online oyun oynama davranışlarının açıklanmasına yönelik bir model önerisi". International Journal of Social Inquiry, 13(1), 87-112.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Eskişehir’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin online oyun oynama davranışlarını etkileyen faktörler önerilen bir yapısal eşitlik modeliyle araştırmaktır. Önerilen yapısal modelde, görsel cazibe, gerçeklerden kaçış, akış deneyimi, başarı, zevk, öz yeterlilik ve oynama niyeti ve davranışı faktörleri ele alınmıştır. Modelde yer alan faktörler arasındaki ilişiklerin test edilmesinde Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) kullanılmıştır. Modelin uygunluğu ise, YEM literatüründe kullanılan çeşitli uyum ölçütlerine göre değerlendirilmiştir. Model uyumu için hesaplanan ki-kare değeri 400,37 ve (χ2/sd) değeri ise 2,24 olarak hesaplanmıştır. Analizlerden bazıları; öz yeterlilik ile başarı ve zevk ile oynama niyeti arasındaki ilişki katsayıları sırasıyla 0,92 ve 0,74 olarak hesaplanmıştır
In this study, it is aimed to investigate a proposed structural equation model that influences the behavior of university students studying in Eskişehir to play online games. In the proposed structural model, visual attraction, escape from facts, flow experience, success, enjoyment, self-sufficiency and intention to play and behavior are discussed. Structural Equation Model (SEM) was used to test the relationships between the factors in the model. The suitability of the model was evaluated according to various compliance criteria used in YEM literature. The calculated chi-square value for the model fit was calculated as 400,37 and (χ2/sd) as 1.88. Some of the analyzes; The correlation coefficients between self-efficacy and achievement, intention to play and enjoyment were calculated as 0.92 and 0.74, respectively.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1130235
http://hdl.handle.net/11452/12794
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2020 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_4.pdf699.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons