Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12786
Title: Methodological diversity of research on leaders and international conflict: A review
Other Titles: Liderler ve uluslararası çatışma araştırmalarında metodolojik çeşitlilik: Bir gözden geçirme
Authors: Akgül, Öner
Keywords: Leaders
International conflict
Methodology
Personality
Data
Liderler
Uluslararası çatışma
Metodoloji
Kişilik
Veri
Issue Date: 12-Mar-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Akgül, Ö. (2020). "Liderler ve uluslararası çatışma araştırmalarında metodolojik çeşitlilik: Bir gözden geçirme". International Journal of Social Inquiry, 13(1), 27-59
Abstract: Why leaders decide to go to war or when they decide to make peace? It can be one of the most common questions of classical thinkers and current scholars of international relations. The basic idea behind this question is to find out a solution to the war phenomenon. However, the other question is how we understand and explain the behaviors of leaders and their inner circles? Do rationality, strategic calculations or only cognitive variables sufficiently explain the violent behaviors? This research discusses how different methodologies can contribute to theorizing or understand the international conflict behaviors of leaders. In this context, on a qualitative basis, psychobiography, psychohistory, leadership trait analysis, integrative complexity method are explained along with the quantitative findings and theories of leaders and international conflict. The methodological diversity provides both deep insights about specific leaders’ war decisions and general theories that can contribute to the scientific study of international conflict. I argue that the field is open to any new methodology.
Liderler neden savaşa karar verir ya da ne zaman barışta karar kılarlar? Bu soru, klasik düşünürlerden günümüzün çağdaş araştırmacılarına kadar en ortak sorunsallarından biri olarak karşımıza çıkar. Bu sorunun altında yatan en temel etken, esasen savaş olgusuna bir çözüm bulabilme istencidir. Ancak bir diğer önemli sorunsal, liderler ve onların iç çemberlerinin davranışlarını nasıl anlayacağımız ve açıklayacağımızdır. Rasyonalite, stratejik hesaplamalar ya da sadece bilişsel süreçler yeterli bir biçimde çatışma davranışını açıklayabilir mi? Bu çalışma liderlerin çatışma davranışlarını anlamak ve açıklamak için kaç farklı yöntemin uygulanabileceğini, uluslararası ilişkiler teorisine katkılarını tartışmaktadır. Bu bağlamda, nitel metodoloji bağlamında psikobiyografi, liderlik karakter tahlili, entegre karmaşıklık yöntemleri açıklanırken, bununla birlikte ampirik literatüre dayalı nicel verilere dayalı liderlik çalışmaları ile historiometrik yöntemler hakkında bilgi verilmektedir. Bu metodolojik çeşitlilik, hem belirli liderlerin savaş kararlarını nasıl aldıkları hakkında detaylı bilgiler edinilmesini sağlamakta ve aynı zamanda liderlerin savaş durumundaki genel davranış kalıplarını açıklayan bilimsel çalışmaları da içermektedir. Alan, yeni bir çok metodolojiye açıktır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1130207
http://hdl.handle.net/11452/12786
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2020 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_2.pdf347.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons