Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12785
Title: Kış turizminin dijital medya haberlerinde temsili: Uludağ kayak merkezi üzerine bir söylem analizi
Other Titles: Representation of winter tourism in digital media news: a discourse analysis on Uludağ ski center
Authors: Özçoban, Ertan
Bursa Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu.
Adamış, Emel
Keywords: Kış turizmi
Alternatif turizm
Dijital medya
İletişim
Uludağ
Winter tourism
Alternative tourism
Digital media
Communication
Issue Date: 21-Apr-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Adamış, E. ve Özçoban, E. (2020). "Kış turizminin dijital medya haberlerinde temsili: Uludağ kayak merkezi üzerine bir söylem analizi". International Journal of Social Inquiry, 13(1),1-26
Abstract: Alternatif turizm türlerinden birisi olan kış turizmi ülkesel ve küresel ölçekte, pazar payını artıran önemli turizm çeşitleri arasındadır. Kayak sporunun turizm pazarlamasıyla entegre olmuş dinamikleri yerel, bölgesel ve ülkesel kalkınmanın önemli bir aracı haline gelmiş, her yıl milyonlarca kayak severin farklı coğrafyalardaki turizm hareketliliği, kayak elverişli ülkeler için, cazibe ve çekim sahası yaratma yarışını hızlandırmıştır. Ülkelerin sahip olduğu kış turizmi destinasyonlarının iç rekabet ve toplum nezdindeki algı ve temsilini yöneten basın ve medya kuruluşları kış turizmi faaliyetinin önemli sacayaklarından birini oluşturmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Türkiye’nin kış turizmi tarihi açısından en önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ’ın medya ve basın kuruluşlarındaki görünürlüğü ve temsili bu çalışmanın amacını oluşturmuştur. Bu amaç doğrultusunda, geleneksel medyanın dijital medyaya dönüşüm süreci de göz önünde bulundurularak 15.01.2019- 15.01.2020 tarih aralığında Uludağ Kayak Merkezi ile ilgili dijital basında çıkan 70 haber, araştırma soruları ışığında oluşturulan 5 parametre altında Nvivo analiz programı aracılığıyla incelemeye tabi tutulmuştur. Nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseninin kullanıldığı araştırmada, Uludağ’ın çekicilik ve popülerlik algısının medyada da karşılık bulduğu ve bu kavramlar altında tanıtıldığı, yer alan haberlerin içerik sağlayıcılarının toplam 3 haber ajansından oluştuğu belirlenmiştir. Ayrıca, Uludağ’ın yılın ilk ve son çeyreğinde yoğun olarak haber yapıldığı ve medya açısından hâlihazırda sadece bir kış turizmi destinasyonu olarak görülmekten öteye gidemediği sonuçlarına ulaşılmıştır.
As one of the alternative tourism types, winter tourism is among the remarkable ones increasing market share in both national and global scale. Integrated with tourism marketing, the dynamics of ski sport have become an important tool for local, regional, and national development. Every year, tourism movement of millions of ski lovers in different places has accelerated the competition of creating attractions by mountainous and convenient countries for skiing. Internal competition, societal perception and representation of winter tourism destinations in countries have been fulfilled by press and media which are positioned as one of the corner angles of winter tourism activities. From this point of view, media and press related visibility and representation of Uludağ, which is one of the most remarkable ski centers in terms of winter tourism history, has therefore constituted the purpose of the present study. Accordingly, by considering the transformation process of traditional media into digital media, 70 news that appeared in digital media between 15.01.2019-15.01.2020 concerning Uludağ Ski Center was examined under 5 parameters via Nvivo software program. Qualitative research method was used in the study and the results revealed that perceptions of attractiveness and popularity of Uludağ gained ground in media and it was promoted under those concepts and that content providers of reported news included 3 news agencies. In addition, it was found out that Uludağ appeared in the news mostly in the first and last quarters of the year, which means unfortunately it could not go beyond being seen only as a winter tourism destination from the viewpoint of media
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1130192
http://hdl.handle.net/11452/12785
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2020 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_1.pdf872.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons