Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12744
Title: Ebeveynlerin çocukluk aşılarına yönelik tutumları (pacv) ölçeğının Türkçe sürümünün psikometrik özellikleri
Other Titles: Psychometric characteristics of Turkish version of parental attitudes towards childhood vaccines (PACV) scale
Authors: Çevik, Celalettin
Güneş, Soner
Eser, Sultan
Eser, Erhan
Keywords: Aşı
Aile tutumu
Aşı karşıtlığı
Parent
Vaccination hesitation
Childhood vaccines
Psychometric characteristics
Issue Date: 8-May-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çevik, C., vd. (2020). "Ebeveynlerin çocukluk aşılarına yönelik tutumları (pacv) ölçeğinin Türkçe sürümünün psikometrik özellikleri". Güncel Pediatri Dergisi, 18(2),153-167
Abstract: Aşı tereddüdü son yıllarda artan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmanın amacı Ebeveynlerin Çocukluk Aşılarına Yönelik Tutumları Ölçeği’nin (PACV) Türkçe sürümünün psikometrik özelliklerini saptamaktır. Metodolojik tipteki bu çalışma Ocak-Mayıs 2019 tarihleri arasında Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniğine başvuran 0-59 aylık çocuğu olan ebeveynlerle (n=211) görüşülerek yürütülmüştür. PACV ölçeği 15 sorudan, davranış, tutum, güvenlilik etkililik alt boyutlarından oluşmaktadır. Güvenilirlik analizlerinde iç tutarlılık (Cronbach’ın alfa değeri kullanılarak), geçerlilik analizlerinde yapısal geçerlilik (bilinen gruplar ve doğrulayıcı faktör analizi) ve ayırt edici geçerlilik kullanılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde (DFA) Karşılaştırılmalı Uyum İndeksi (KUİ-CFI) ve RMSEA’dan yararlanılmıştır. Analizlerde “SPSS version 21.0 for Windows” ve Lisrel 8.54 istatistik paket programları kullanılmıştır. BULGULAR: Ebeveynlerin %68,2’si kadın, %85,3’ünün gelir algısı yeterli, %68,7’si tek çocuğa sahiptir. Yaş ortalaması ebeveynlerde 30,84±5,15, çocuklarda 3,24±1,63’tir. Ölçeğin taban ve tavan etkileri istenilen sınırlar içindedir. Ölçeğin Cronbach alfa değeri 0,676’dır. Test tekrar test sonuçlarının iyi olduğu görülmektedir (ICC: 0,93, p: 0,001). Açıklayıcı faktör analizinde KMO: 0,77, toplam açıklanan varyans %57,41’dir. Doğrulayıcı Faktör Analizinde uyum göstergeleri iyidir (X2/sd: 1,87, RMSEA: 0,0652, CFI: 0,949, NFI: 0,90). Bilinen gruplar geçerliliğine göre ölçeğin ayırt edici olduğu bulunmuştur. PACV ölçeği Türk toplumuna uyarlanmış, geçerli ve güvenilir bir ölçektir. Ebeveynlerin Çocukluk Aşılarına İlişkin Tutumları Ölçeğinin dağılım, ölçme becerisi, iç tutarlılık ve model uyumu açsından yeterli ve tatmin edicidir. Örtüşmeye göre düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu 7. ve 14. soruda 30’un altında bulunmuş olup dikkatle yorumlanmalıdır.
Vaccination hesitation is an important public health problem that has increased in recent years. The aim of this study was to determine the psychometric properties of the Turkish version of the Parenting Attitudes towards Childhood Vaccines Scale (PACV). This methodological study was conducted between January-May 2019 with parents of 0-59 months old children (n = 211) who applied to Balıkesir University Health Application and Research Hospital Children's Polyclinic. PACV scale consists of 15 items in four dimensions: behavior, attitude, safety and effectiveness dimensions. Internal consistency (using Cronbach's alpha value) was used in reliability analyzes, structural validity (known groups and confirmatory factor analysis) and discriminant validity were used in validity analyzes. In the confirmatory factor analysis (CFA), the Comparative Compliance Index (BSI-CFI) and RMSEA were used. In the analysis, SS SPSS version 21.0 for Windows program and Lisrel 8.54 statistical package programs were used 68.2% of the parents were women, 85.3% had sufficient income perception and 68.7% had only one child. The mean age was 30.84±5.15 for parents and 3.24±1.63 for children. Floor and ceiling effects of the scale are within the desired limits. Cronbach's alpha value of the scale was 0.676. Test-retest results are good (ICC: 0.93, p: 0.001). In the explanatory factor analysis, KMO was 0.77 and the total explained variance was 57.41%. In the Confirmatory Factor Analysis, compliance indicators are good (X2 / sd: 1.87, RMSEA: 0.0652, CFI: 0.949, NFI: 0.90). The scale was found to be discriminant according to the validity of known groups. The PACV scale is a valid and reliable scale adapted to the Turkish population. Parents' Attitudes towards Childhood Vaccines Scale is sufficient and satisfactory in terms of distribution, measurement ability, internal consistency and model fit. Total correlation after overlap correction was found below 30 in questions 7 and 14 and the results must be interpreted with caution.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1220818
http://hdl.handle.net/11452/12744
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2020 Cilt 18 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_2_2.pdf979.23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons