Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1273
Title: Spinal enstrumantasyon cerrahisinde 3D BT navigasyon sistemi ve serbest el tekniği ile yerleştirilen pedikül vidalarının pozisyonlarının retrospektif olarak karşılaştırılması
Authors: Akesen, Burak
Çetiner, Eyyüp
Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: 3D-BT
Navigasyon
Serbest el
Pedikül vidası
Enstrumantasyon
3D-BT
Navigation
Free hand
Pedicle screw
Instrumentation
Issue Date: 2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çetiner, E. (2019). Spinal enstrumantasyon cerrahisinde 3D BT navigasyon sistemi ve serbest el tekniği ile yerleştirilen pedikül vidalarının pozisyonlarının retrospektif olarak karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Amaç: Spinal cerrahi günümüzde giderek artan bir sıklıkta uygulanmaktadır. Omurga deformiteleri, spinal stenoz ve omurga kırıklarında pedikül vidalarıyla enstrumantasyon yaygın kullanılan bir yöntemdir. Bu enstrumantasyon uygulamasının, medulla spinalis, sinir kökleri, büyük damar ve iç organların yakın komşulukları nedeniyle uygun şekilde yapılması önem taşımaktadır. Pedikül vida uygulaması serbest el tekniği, floroskopi eşliğinde, 3D-BT navigasyon rehberliğinde ya da robotik sistemler kontrolünde yapılabilir. Çalışmamızda amaç kurumumuzda serbest el tekniği ve 3D-BT navigasyon rehberliğinde yerleştirilmiş pedikül vidalarının pozisyonlarını uygunluk açısından retrospektif olarak karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: 2016-2018 yıllarında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kifoz ve skolyoz tanıları olan posterior yaklaşımla spinal enstrumantasyon uygulanmış hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Vida pozisyonları Gertzbein and Robins sınıflamasına göre hem transvers hem de anterior penetrasyon açısından değerlendiridi (A:0 mm penetrasyon, B:<2mm,C:<4mm, D:<6mm, E:<6mm). Bulgular: Aynı cerrah tarafından opere edilmiş, toplam 73 hasta çalışmaya dahil edildi. Serbest el tekniği ile 40 hastaya 962 adet, 3D-BT navigasyon eşliğinde 33 hastaya 702 adet vida yerleştirilmiş olduğu gözlendi. Sonuç: 3D-BT navigasyon rehberliğinde yerleştirilmiş olan vidaların transvers penetrasyon açısından ( A: 629 (%89,6); B: 39 (%5,6); C:14 (%2); D:11(%1,6); E:9 (%1,3)), serbest el tekniği ile yerleştirilmiş olan vidalara (A:736 (%76,5); B:116 (%12,1); C:59 (%6,1); D:39 (%4,1); E: 12 (%1,2)) kıyasla, istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha iyi pozisyonda yerleştirilmiş olduğu görüldü. Anterior penetrasyon açısından da yine 3D-BT Navigasyon grubunda daha başarılı sonuçlar gözlendi. Ayrıca her iki grupta da lomber vertebralardaki vidaların torakal vertebralardakilere göre daha iyi pozisyonda yerleştirilmiş olduğu görüldü.
Purpose: Spinal surgery is being more frequently performed day by day. In spinal deformities, spinal stenosis and spinal fractures, instrumentation with pedicle screws is a widely used method. Medulla spinalis is located in the vertebral canal and the spinal nerve roots pass through the intervertebral foramen. It depends on its importance to insert the screws in the appropriate position within the pedicle. Pedicle screws can be inserted in free-hand technique without any imagining, with fluoroscopic image intensifier,in assosiated by 3D-CT navigation system or with robotic systems. The aim of this study is to compare the accuracy of pedicle screws inserted in our institution with free hand technique and assosiated by 3D-CT navigation system. Materials and Methods: Patients who underwent spinal instrumentation with the diagnosis of kyphosis and scoliosis in 2016-2018 at Uludağ University Medical Faculty Hospital were evaluated retrospectively. Screw positions evaluated according to Gertzbein and Robins classification (A: no penetration, B:<2mm,C:<4mm, D:<6mm, E:<6mm). A total of 77 patients operated by the one surgeon were included in the study. 40 patients with free hand technique, 962 screws, 33 patients with 3D-CT navigation system associated, 702 screws, were observed. Results: The screws placed in the 3D-CT navigation guidance were found to be placed in a statistically significantly better position ( A: 629 (%89,6); B: 39 (%5,6); C:14 (%2); D:11(%1,6); E:9 (%1,3)) compared to the screws placed with free hand technique (A:736 (%76,5); B:116 (%12,1); C:59 (%6,1); D:39 (%4,1); E: 12 (%1,2)) for transverse penetration. In terms of anterior penetration, more successful results were observed in the 3D-CT Navigation group. In addition, in both groups, the screws in the lumbar vertebraes were better placed than the thoracic vertebraes. Conclusion: 3D-CT navigation is safer than the free hand technique for pedicle screw insertion.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1273
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
536843.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons