Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1272
Title: Kardiyopulmoner resüsitasyon başarısını etkileyen faktörlerin retrospektif olarak incelenmesi
Other Titles: Retrospective investigation of factors affecting cardiopulmonary resuscitation success
Authors: Gören, Suna
Kumru, Nuh
Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Hastane içi kardiyak arrest
Kardiyopulmoner resüsitasyon
Prognostik faktörler
Skorlama sistemleri
Sağ kalım
In-hospital cardiac arrest
Cardiopulmonary resuscitation
Prognostic factors
Scoring systems
Survival
Issue Date: 2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kumru, N. (2018). Kardiyopulmoner resüsitasyon başarısını etkileyen faktörlerin retrospektif olarak incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızın amacı hastane içi kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) uygulanan hastaları retrospektif olarak inceleyerek sağ kalım üzerine etkili olan faktörleri belirleyebilmektir. Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulamaları Araştırma Merkezi'nde 2016 yılı içinde KPR uygulanan 1576 hastanın dosyası ve KPR hasta kayıt formları etik kurul onayı alındıktan sonra incelendi. Hastaya ve KPR uygulamasına ait özellikler kaydedildi, skorlama sistemlerinin değerleri bu bilgilerden yararlanılarak hesaplandı. KPR uygulanan hastalarda spontan dolaşımın geri dönüş (SDGD) oranı %32,41, ilk 24 ve 48. saatteki sağ kalım oranları %8,15 ve %7,46 ve taburculuk oranı %1.54, SDGD sağlanan 398 hastanın hastanede yatışı esnasında sağkalım oranı ise %5,36 olarak bulunmuştur. SDGD oranını belirlemede yatış süresi (OR:%95GA; 0,99:0,98-1,00), yoğun bakımda (OR:%95GA; 0,64:0,47-0,88) ve acil serviste (OR:%95GA; 0,09:0,03-0,28) gerçekleşen arrest, sepsis (OR:%95GA; 0,19:0,13-0,28), metastaz (OR:%95GA; 0,16:0,11-0,24), KC yetmezliği (OR:%95GA; 0,52:0,32-0,83) ve solunum depresyonunun varlığı (OR:%95GA; 1,79:1,21-2,67), evde bakım hastası olma (OR:%95GA; 0,41:0,25-0,66), ilk ritmin VF/nVT olması (sırasıyla OR:%95GA; 8,13:4,32-15,28; 23,04:8,73-60,80), üre değeri (OR:%95GA; 1,00:1,00-1,00), SPO₂ değeri (OR:%95GA; 1,13:1,09-1,18) bağımsız risk faktörü olarak saptanmıştır. SDGD sonrası ilk 24 saatte, 48 saatte ve hastane yatışı esnasında eks olan hastalarda arrest yerinin yoğun bakım oluşu (sırasıyla OR:%95GA; 3,01:1,37-6,62; 4,57:1,75-11,96; 6,79:2,32-19,86) ile SAPS II skorlarının (sırasıyla OR:%95GA; 1,06:1,03-1,09; 1,09:1,04-1,13; 1,10:1,05-1,15) yüksekliğinin yanı sıra, ilk 48 saatte ve hastane yatışı esnasında eks olan hastalarda GOFAR (sırasıyla OR:%95GA; 0,95:0,91-0,99; 0,94:0,90-0,99)ve PAR (sırasıyla OR:%95GA; 1,17:1,06-1,30; 1,15:1,04-1,29) skorlarının yüksekliği de mortalite oranını olumsuz yönde etkilemiştir. Sonuç olarak hastane içi KPR uygulanan hastalarda sağ kalım tahmininde GOFAR ve PAR skorlarının yanı sıra SAPS II skorunun da kullanılabileceği saptanmıştır. Ayrıca yoğun bakımda gelişen arrestin sağkalımı olumsuz yönde etkileyen faktörlerin başında yer aldığı gösterilmiştir.
The aim of our study was to retrospectively analyze patients who underwent in-hospital cardiopulmonary resuscitation (CPR) and to determine the factors affecting survival. The records of 1576 patients who underwent CPR in 2016 at the Bursa Uludağ University Health Practices Research Center were reviewed after the approval of the ethics committee. The characteristics of the patients and the CPR application were recorded, the values of the scoring systems were calculated using this information. In patients undergoing CPR, the rate of return of spontaneous circulation (ROSC) was 32.41%, survival rates at first 24 and 48 hours were 8,15% and 7,46%, discharge rate was 1,54%, the rate of survival during hospitalization of 398 patients with ROSC was 5,36%. For determining the rate of ROSC; the duration of hospital stay (OR:95%Cl; 0,99:0,98-1,00), intensive care unit (OR:95%Cl; 0.64:0.47-0.88) and emergency department arrest (OR:95%Cl; 0.09:0.03-0.28), sepsis (OR:95%Cl; 0.19:0.13-0.28), metastasic malignancy (OR:95%Cl; 0.16:0,11-0,24), impaired liver function (OR:95%Cl; 0,52:0,32-0,83) and presence of respiratory depression (OR:95%Cl; 1,79:1,21-2,67), VF/nVT as initial rhythm on ECG (OR:95%Cl; 8,13:4,32-15,28; 23,04:8,73-60,80 respectively), urea value (OR:95%Cl; 1,00: 1,00-1,00), SPO₂ value (OR:95%Cl; 1,13:1,09-1,18) were independent risk factor. Cardiac arrest occurred in the intensive care unit (OR:95%Cl; 3.01:1.37-6.62; 4.57:1.75-11.96, 6,79:2,32-19,86 respectively) and increased SAPS II scores (OR:95%Cl; 1,06:1,03-1,09; 1,09:1,04-1,13; 1,10:1,05-1,15 respectively) in patients who death in the first 24 hours, 48 hours and during hospitalization following ROSC; in addition to the high values of GOFAR (in order of: OR:95%Cl; 0,95:0,91-0,99; 0,94:0,90-0,99) and PAR (in order of OR:95%Cl; 1,17:1,06-1,30; 1,15:1,04-1,29) scores in patients who death in the first 48 hours and during hospitalization have also affected mortality rates in a negative way. In conclusion, in patients undergoing CPR for in-hospital cardiac arrest, GOFAR and PAR scores, as well as SAPS II score can be used in prediction of survival. Furthermore, it has been shown that arrest in intensive care unit is one of the leading factors affecting survival poorly.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1272
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
524202.pdf1.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons