Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12719
Title: Antalya’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde “sıfır atık projesi”nin uygulanabilirliği
Other Titles: The feasibility of “zero waste project” in the five-star hotels operating in Antalya
Authors: Büyükkol, Merve
Bedük, Fatma
Keywords: Antalya
Beş yıldızlı otel işletmeleri
Sıfır atık projesi
Five-star hotel establishments
Zero waste project
Issue Date: 9-Mar-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Büyükkol, M. ve Bedük, F. (2020). "Antalya’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde “sıfır atık projesi”nin uygulanabilirliği". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(1), 529-538.
Abstract: Bu çalışmada Antalya İlinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde, sıfır atık projesinin uygulanabilirliği araştırılmıştır. Çalışmanın amacı beş yıldızlı otel işletmelerinin sıfır atık yönetim sistemini kurmaya hazır olup olmadığını belirlemek ve literatüre katkı sağlamaktır. Araştırma kapsamında Antalya’daki 5 yıldızlı 23 otel işletmesine anket çalışması yapılarak sıfır atık yönetim sistemine yakınlıkları değerlendirilmiştir. Bu amaçla 23 otel işletmesinin 2018 yılında görüşe açılan Sıfır Atık Yönetmelik Taslağının Ek-7/A’daki sekiz kriteri sağlama yüzdeleri tespit edilmiştir. Anket çalışmasının sonucuna göre otel işletmelerinin %93’ü kriter-1’i, %91’i kriter-2’yi, %100’ü kriter-3’ü, %67’si kriter-4’ü, %96’sı kriter5’i, %74’ü kriter-6’yı, %100’ü kriter-7’yi ve %52’si kriter-8’i sağlamaktadır. Tüm kriterler göz önüne alındığında, sadece iki otel işletmesinin 8 kriteri de %100 sağladığı ortaya çıkmıştır. Otel işletmeleri arasında 8 kriteri en düşük seviyede sağlayan otelin kriteri sağlama oranı ise %63’tür. Ortalamaya bakıldığında ise, otel işletmelerinin 8 kriteri %84 oranında sağladığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak; Antalya’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinin mevcut atık yönetim sistemlerinden dolayı sıfır atık yönetim sisteminin kurulması için gereken şartları sağlayabilecekleri ve kendi tesisleri bünyesinde bir prosedür oluşturarak gıda kazanımını sağlayabildikleri belirlenmiştir. Ayrıca bu çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda, beş yıldızlı otel işletmeleri için sıfır atık yönetmelik taslağındaki bazı kriterlerin revize edilmesi hakkında önerilerde bulunulmuştur.
In this study, the feasibility of zero waste project in five-star hotels operating in the province of Antalya, was investigated. The aim of the study is to determine whether five-star hotel businesses are ready to install a Zero Waste Management System and to contribute to the literature. In this research, 23 five-star hotels in Antalya were subjected to a survey study so as to evaluate their proximity to Zero Waste Management System. For this aim, the percentages of 23 hotel businesses fulfilling the eight criteria in Annex 7/A of the Zero Waste Regulation Draft, which was opened to argument in 2018, were determined. According to the results of the survey study, 93% of hotel establishments were determined to meet criteria1, 91% meet criteria-2, 100% meet criteria-3, 67% meet criteria-4, 96% meet criteria-5, 74% meet criteria6, 100% meet criteria-7, and 52% meet criteria-8. Given all the criteria, it has been revealed that only two hotel businesses provide 100% in all of 8 criteria. The meeting rate of the hotel, which provides the lowest level of 8 criteria among hotel businesses, is 63%. On average, it was found that the hotel businesses met 8 criteria by 84%. As a result, the five-star hotels operating in Antalya are determined to be able to meet the conditions for establishing a Zero Waste Management System due to their existing waste management systems and to provide food recovery by establishing a procedure within their own facilities. In line with the findings of this study, proposals were made to revise some of the criteria for five-star hotel enterprises in the Zero Waste Regulation Draft.
Description: Bu çalışma, Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Fatma Bedük'ün danışmanlığında Merve Büyükkol tarafından hazırlanan "Antalya'da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde sıfır atık projesinin uygulanabilirliği" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır ve ve 25-27 Mayıs 2019 tarihleri arasında Konya'da düzenlenen ISESER 2019 Uluslararası Çevre Bilimleri ve Çevre Mühendisliği Araştırmaları Sempozyumu'nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1072977
http://hdl.handle.net/11452/12719
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_36.pdf433.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons