Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12718
Title: Sürdürülebilir tedarik zincirine Endüstri 4.0 etkisinin çok ölçütlü karar verme yöntemleri ile değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the Industrial 4.0 effect on the sustainable supply chain with multi-criteria decision-making methods
Authors: Terzi, Selin
Gür, Şeyda
Eren, Tamer
Keywords: Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi
Endüstri 4.0
Nesnelerin interneti
IoT
AHP
AAS
Sustainable supply chain (SSC)
Industry 4.0
Internet of things
Issue Date: 9-Apr-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Terzi, S. vd. (2020). "Sürdürülebilir tedarik zincirine Endüstri 4.0 etkisinin çok ölçütlü karar verme yöntemleri ile değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(1), 511-528.
Abstract: Değişen ve gelişen, gittikçe daha karmaşık hale gelen teknoloji, hayatın birçok yerinde büyük bir değere sahiptir. Bu teknolojiyi kullanan şirketlerin büyük bir adım attığı ve bu teknolojinin gerisinde kalan şirketlerin de yok olma tehlikesi altında olduğu görülmektedir. Günümüzde sürdürülebilir tedarik zinciri, müşteri gereksinimlerindeki değişimi karşılamak için çok gerekli hale gelmiştir. Şirketlerin, odak noktasını sürdürülebilirliğe doğru kaydırmada hızlandırması ve kuruluşun hedefini karşılamak için nesnelerin interneti gibi teknolojileri kullanması gerekmektedir. Bu çalışmada, tedarik zinciri yönetimi, nesnelerin interneti ve Endüstri 4.0 dikkate alınmıştır. Endüstri 4.0 dönüşümü için nesnelerin interneti kullanılarak sürdürülebilir tedarik zincirinde bulunan potansiyel fırsatlar araştırılmıştır. Literatürden de yararlanılarak kriterler belirlenmiştir. Şirketlerin Endüstri 4.0 dönüşümüne hazır olduklarını ve bu dönüşümü gerçekleştirmek için değerlendirebilecekleri bu kriterlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve Analitik Ağ Süreci (AAS) yöntemleri ile önceliklendirilmesi yapılarak sonuçlar elde edilmiştir.
Changing and evolving technology, increasingly complex, has a great value in many parts of life. It is seen that companies using this technology have taken a big step and companies which are behind this technology are in danger of extinction. Today, the sustainable supply chain has become very necessary to meet the change in customer requirements. Companies need to accelerate their focus on shifting towards sustainability and use technologies such as the internet of things to meet the organization's goal. In this study, supply chain management, internet of things and Industry 4.0 were taken into account. Potential opportunities in the sustainable supply chain were explored using the internet of objects for the Industry 4.0 transformation. These criteria were evaluated for the companies to be ready for the Industry 4.0 transformation and to carry out this transformation. The results were obtained by prioritizing these criteria with analytic hierarchy process and analytical network process methods.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1072976
http://hdl.handle.net/11452/12718
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_35.pdf540.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons