Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12713
Title: Betonarme binaların deprem performanslarına dolgu duvarların etkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigating effects of infill walls on earthquake performances of reinforced concrete buildings
Authors: Çavdar, Özlem
Sunca, Gülfem çisem Köse
Sunca, Fezayil
Keywords: Betonarme bina
TBDY-2018
Dolgu duvar
Zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz
Deprem performansı
Reinforced concrete building
Infill wall
Nonlinear time history analysis
Earthquake performance
Issue Date: 17-Feb-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çavdar, Ö. vd. (2020). "Betonarme binaların deprem performanslarına dolgu duvarların etkisinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(1), 465-484.
Abstract: Bu çalışmada, kat içinde farklı oran ve düzende yerleştirilen dolgu duvarların betonarme binaların sismik davranışlarına olan etkileri araştırılmıştır. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018)'ne uygun olarak tasarımı gerçekleştirilen binaların performansları zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz yöntemiyle tespit edilmiştir. Analizler için 11 adet deprem kaydı, yakın ve uzak fay etkileri, depremlerin büyüklüğü, zemin cinsi ve Ülkemizin faylanma mekanizması gibi parametreler dikkate alınarak seçilmiştir. Seçilen ivme kayıtları, basit ölçeklendirme yöntemi kullanılarak TBDY-2018'de verilen yatay elastik tasarım spektrumuyla uyumlu olacak şekilde ölçeklendirilmiştir. Analizlerde 5 farklı oranda dolgu duvar dikkate alınmıştır. Bu dolgu duvarlar diyagonal (eşdeğer) basınç çubuğu olarak analizlerde dikkate alınmıştır. Binanın sonlu eleman modelinde SAP2000, kesit analizlerinde ise RESPONSE2000 programı kullanılmıştır. Analizler sonucunda, her bir dolgu duvar oranı için binalardan elde edilen mod şekilleri, titreşim periyot değerleri, göreli kat ötelemesi oranları ve bina performans seviyeleri karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
In this study, the effects of infill walls, which are placed in different ratios and configurations, on the seismic behaviors of reinforced concrete buildings are investigated. The performance levels of the buildings which are designed according to Turkish Building Earthquake Code (TBEC-2018) are determined by using nonlinear time history analysis. For the nonlinear analysis, 11 ground motion records are selected by considering several parameters such as near and far fault effects, the magnitude of earthquakes, soil type and faulting mechanism. The selected ground motion records are scaled by using simple scaling method accordance with the horizontal elastic design spectrum which is defined in TBEC-2018. In the analyses, 5 different infill wall ratios and configurations are taken into consideration and the infill walls are modeled as equivalent compression strut. The SAP2000 program and RESPONSE2000 program are used for the finite element models of the structures and cross-section analysis, respectively. As a result of the analysis, mode shapes, natural period values, interstory drift ratios and building performance levels obtained for the different infill walls ratios are presented comparatively.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1069636
http://hdl.handle.net/11452/12713
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_32.pdf1.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons