Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1270
Title: Bursa ili merkez ilçelerindeki sağlıklı yaşam merkezlerinin obezite danışma birimlerini tercih eden bireylerin beden kitle indeksleri ile beslenme okuryazarlıkları düzeyleri arasındaki ilişkisinin belirlenmesi
Other Titles: Relationship between body mass index and nutrition literacy among indviduals who prefer to go to healthy life centers' obesity consultaion departments in city of Bursa
Authors: Özdemir, Aysel
Ünal, Eda
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hemşirelik Anabilim Dalı.
Keywords: BKİ
Toplum beslenmesi
Beslenme okuryazarlığı
Bulaşıcı olmayan hastalık
BKI
Society nutrition
Nutrition literacy
Non-infectious disease
Issue Date: 26-Jun-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ünal, E. (2018). Bursa ili merkez ilçelerindeki sağlıklı yaşam merkezlerinin obezite danışma birimlerini tercih eden bireylerin beden kitle indeksleri ile beslenme okuryazarlıkları düzeyleri arasındaki ilişkisinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırma Bursa ili merkez ilçelerindeki Sağlıklı Yaşam Merkezlerinin Obezite Danışma Birimlerini Tercih eden bireylerin beden kitle indeksleri ve beslenme okuryazarlıkları düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla kesitsel tipte yapıldı. Veriler 195 kişiden Kişisel Bilgi Formu ve Yetişkinlerde Beslenme Okuryazarlığı Değerlendirme Aracı ile toplandı. İstatistik anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 43.17 ±10,5 yıl, beslenme okuryazarlığı puan ortalaması (Ort ±Ss) 28,00±3,16, BKİ'i ortalaması (Ort ±Ss) 31,74 ± 4,41, bel çevresi ortalaması (Ort ±Ss) 100,79 ±10,38 cm`dir. Araştırmaya katılan bireylerin değerlendirme aracının tüm bölümlerinden aldıkları toplam puanlar incelendiğinde %94,4' ünün yeterli düzeyde olduğu tespit edildi. Araştırmamızda BKİ ile beslenme okuryazarlığı arasında negatif yönlü anlamlı ilişki tespit edildi(p<0.05). Benzer çalışmaların daha büyük örneklem grupları ile tekrarlanması beslenme okuryazarlığı ve BKİ arasındaki korelesyonun belirlenmesine katkı sağlayacaktır. Planlı eğitimim toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesinde ve beslenme okuryazarlığının artmasına katkı sağlayacağı düşünülmelidir.
This research was done with people who prefer to go to three different Healthy Life Centers' Obesity Consultation Departments in city of Bursa. Study design was crosssectional type. Data were collected from 195 people using sosyo-demographic information form and Nutrition Literacy Scale for adults.The average age of the people was 43,17±10,15cm years and BMI was calculated as 31,74± 4,41cm and average waist circumference was measured as 100,79±10,38 cm. According to results obtained from Nutrition Literacy Scale it was determined that object have sufficient (%94,4) knowledge on nutrition.In this study negative correlation was found between BMI an nutrition literacy (p<0,05) of subjects.Repeating this study with large samples in order to determine correlation between nutritional literacy and BMI.Planned education will be valuable intervention to increase health status of the society and nutrition literacy.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1270
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
529079.pdf3.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons