Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12692
Title: Atmosferik plazma işlemi kullanılarak farklı kauçuk ve nonwoven malzemelerin yapışma davranışının iyileştirilmesi
Other Titles: Improvement of the behavior adhesive bonding of rubber and nonwoven materials using atmospherically plasma treatment
Authors: Turgut, Mehmet
Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
0000-0001-9126-0315
Çavdar, Kadir
Keywords: Atmosferik plazma
Kauçuk malzeme
Yüzey işlemler
Yüzey gerilimi
Yapıştırma bağı
Atmospherically plasma
Rubber
Surface treatments
Surface tension
Adhesive bond
Issue Date: 22-Mar-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Turgut, M. ve Çavdar, K. (2020). "Atmosferik plazma işlemi kullanılarak farklı kauçuk ve nonwoven malzemelerin yapışma davranışının iyileştirilmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(1), 289-302.
Abstract: İki farklı malzemenin yapıştırılmasında eğer malzemelerden biri düşük yüzey enerjisine sahip ise yapışma problemleri görülmektedir. Kauçuk malzemenin farklı bir malzeme ile yapıştırılmasında istenilen mukavemeti elde edebilmek için yüzey enerjisini yükseltmeye ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu makalede; atmosferik plazma işlemi yardımıyla malzeme yüzeyindeki enerji artışı sağlama çalışmaları kapsamında, farklı kauçuk malzemelerinin (NBR/HNBR/ACM/FKM) yüzeyi ile nonwoven yüzeyler arasında oluşan yapışmanın nitelik ve nicelik değişimleri incelenmiştir. Yapıştırma bağı döner mil keçelerinin çalıştığı ortam şartlarında da bağ yapısı bozulmadan korunmalıdır. Bu çalışma sonuçlarına göre, atmosferik plazma uygulaması kauçuk malzeme-nonwoven malzeme yapıştırma işlemlerinde kayda değer iyileşmeler sağlamaktadır.
When bonding two different materials, if one of the materials has low surface energy, adhesion problems are observed. It may be necessary to increase the surface energy in order to obtain the desired strength when bonding the rubber material with a different material. In this research, within the scope of efforts to increase energy on the surface of the material using atmospheric plasma treatment, the quality and quantity changes of the adhesion formed between the surface of different rubber materials (NBR / HNBR / ACM / FKM) and nonwoven surfaces were examined. Adhesive bond rotary shaft seals should be protected without deteriorating bond structure even under ambient conditions. According to the results of this study, atmospheric plasma application provides significant improvements in rubber materialnonwoven material bonding processes.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1060205
http://hdl.handle.net/11452/12692
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_21.pdf904.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons