Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12628
Title: Thermophysiologial comfort properties of different clothes after an activity period
Other Titles: Bir aktivite periyodu sonrası farklı giysilerin termofizyolojik konfor özellikleri
Authors: Özkan, Esra Taştan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Spor Hekimliği Bölümü.
0000-0002-1296-9092
0000-0003-2735-8697
Kaplangiray, Binnaz
Şekir, Ufuk
Keywords: Clothing comfort
Microclimate temperature
Mikroclimate relative humidity
Maximum oxygen uptake
Heart rate
Giysi konforu
Mikroklima sıcaklık
Mikroklima bağıl nem
Maksimum oksijen tüketimi,
Nabız
Issue Date: 23-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkan, E. T. vd. (2019). "Thermophysiologial comfort properties of different clothes after an activity period". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(3), 1-12.
Abstract: In this study five different knitted sport clothes were tested in a wear trial test with ten men subject. After the activity, subjects were included in a rest period of 20 minutes. In this period, microclimate temperature and relative humidity values were measured with a datalogger from four body regions (chest, abdomen, back and waist). The results showed that the lowest waist microclimate temperature value was seen in TS tencel single jersey fabric like the other three body regions. On the contrary to chest and back regions, the abdomen microclimate temperature values increase during the relaxing period. Also the lowest microclimate temperature values were seen in abdomen region. On the other hand the highest microclimate relative humidity values were seen in abdomen region ( 93-96 %).
Bu çalışmada beş farklı spor giysi belirli bir antreman programında 10 erkek deneğe giydirilmiş ve aktivite sonrasındaki 20 dakikalık dinlenme periyodunda 4 farklı vücut bölümünün (göğüs, karın, sırt ve bel) mikroklima sıcaklık ve bağıl nem değerlerinin ortalamaları verilmiştir. Ayrıca dinlenme periyodu boyunca nabız ve maksimum oksijen tüketimi değerleri nabız ölçer polar saat ve kardiyo solunum fonksiyonları ölçüm cihazı kullanılarak ölçülmüştür. Sonuç olarak en düşük mikroklima sıcaklık değeri diğer üç bölgede olduğu gibi bel bölgesinde de TS kodlu tencel süprem kumaş numunesinde görülmüştür. Göğüs ve sırt bölgelerinden farklı olarak karın mikroklima sıcaklık değerlerinin dinlenme periyodu boyunca arttığı görülmüştür. Ayrıca en düşük mikroklima sıcaklık değerleri karın bölgesinde görülmüştür. Diğer yandan en yüksek mikroklima bağıl nem değerleri karın bölgesinde görülmüştür (%93-96).
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/880216
http://hdl.handle.net/11452/12628
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2019 Cilt 24 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_3_1.pdf912.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons