Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12526
Title: Montaj hatlarında yeniden işleme istasyon pozisyonunun optimizasyonu için bir karışıktamsayılı programlama modeli
Other Titles: A mixed-integer programming model for optimizing rework station position in assembly line balancing
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği Bölümü.
Çavdur, Fatih
Kaymaz, Elif
Sebatlı, Aslı
Keywords: Montaj hattı dengeleme
Yeniden işleme istasyonu
İstasyon pozisyonu belirlenmesi
Çevrim süresi minimizasyonu
Karışık-tamsayılı programlama
Assembly line balancing
Rework station
Determination of station position
Cycle time minimization
Mixed-integer programming
Issue Date: 3-Dec-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çavdur, F. vd. (2018). "Montaj hatlarında yeniden işleme istasyon pozisyonunun optimizasyonu için bir karışıktamsayılı programlama modeli". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(3), 273-288.
Abstract: Montaj hatlarında, ürünün önceden belirlenen birtakım özelliklere uygun olmaması (hatalı olması) durumunda, ürün, hata giderme çalışmalarının gerçekleştirilmesi için yeniden işleme istasyonuna gönderilmektedir. Yeniden işleme istasyonuna gönderilen hatalı ürün sayısı ise montaj hattının hata oranına bağlıdır. Yeniden işleme istasyonunun kullanım oranının düşük olması durumunda, bu istasyon hata giderme işlemlerine ek olarak standart görevlerin gerçekleştirilmesi için de kullanılabilir. Yeniden işleme istasyonunun bu amaçla kullanılması ile hattın çevrim süresi azaltılabilir. Yeniden işleme istasyonu genellikle montaj hattının sonunda konumlandırılmakla birlikte, standart görevlerin gerçekleştirilmesi için de kullanılması durumunda pozisyonunun değiştirilmesi avantajlı olabilir. Bu çalışmada, hata giderme işlemlerine ek olarak standart görevlerin gerçekleştirilmesi için de kullanılan bir yeniden işleme istasyonunun dinamik olarak pozisyonunun belirlenmesi ile çevrim süresini minimize eden bir doğrusal olmayan-karışık-tamsayılı programlama modeli önerilmektedir. Önerilen modelin doğrusal olmayan yapısı değişken dönüşümleri ile doğrusal hale dönüştürülmüştür. Yeniden işleme istasyon pozisyonunun seçimi, görevler arasındaki öncelik ilişkilerine bağlı olarak bu istasyona atanabilecek olan potansiyel görev sayısını etkilemektedir. Bu çalışmada, önerilen model kullanılarak yeniden işleme istasyon pozisyonu optimize edilmektedir. Yeniden işleme istasyonuna atanabilecek olan potansiyel görev sayısını etkileyen diğer bir faktör de montaj hattı hata oranıdır. Çalışma kapsamında önerilen model literatürde yer alan farklı örneklemler kullanılarak test edilmiştir. Problemlerin optimal çözümleri elde edilerek, sonuçlar analiz edilmiştir.
In an assembly line, if a product does not meet some pre-defined specifications (i.e., if it is defective), it is generally sent to a rework station where necessary correction (rework) operations are performed. On the other hand, the number of products sent to the rework station for rework operations depends on the rework (defect) rate of the assembly line. If the defect rate is relatively low, the rework station can be used to perform standard tasks in addition to rework operations. Using the rework station for this purpose might decrease the cycle time of the assembly line. Although rework stations are generally positioned at the end of an assembly line, it might be advantageous to change its position if it is also used for performing standard tasks. In this study, a nonlinear-mixed-integer programming model is proposed to minimize the cycle time of an assembly line by dynamically positioning the rework station which is also used to perform standard tasks in addition to rework operations. The nonlinear structure of the proposed model is linearized using some variable transformations. The position of the rework station affects the number of potential tasks assigned to this station depending on the precedence relationships of the tasks. In this study, the position of the rework station is optimized using the proposed model. Another factor that affects the number of potential tasks assigned to the rework station is defect rate of the assembly line. The proposed model is tested for different defect rates using some sample problems from the literature. The problems are solved to optimality and the results are analyzed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/613997
http://hdl.handle.net/11452/12526
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2018 Cilt 23 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_3_22.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons