Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1252
Title: 6-10 yaş arası spor yapan ve yapmayan ilkokul öğrencilerinin bazı antropometrik ve motorik özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: An investigation of some anthropometric and motoric characteristics of primary educati̇on students between 6-10 year-old who are not involvedor in sportive activities
Authors: Çankaya, Cemali
Kurt, Esra
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Keywords: Çocuk
Spor
Antropometri
Motorik özellikler
Sports
Children
Anthropometry
Motoric features
Issue Date: 28-Jun-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurt, E. (2018). 6-10 yaş arası spor yapan ve yapmayan ilkokul öğrencilerinin bazı antropometrik ve motorik özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, 6-10 yaş arası spor yapan ve yapmayan kız ve erkek ilkokul öğrencilerinin bazı motorik ve antropometrik özelliklerini belirlemek, bunların arasındaki farklılıkları ortaya koymak, sporun bu özellikler üzerindeki etkisinin olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmamızdan elde edilen bulgularla ögrenciler spora yönlendirilmiştir. Bununla birlikte spor yapmayan ve vücut kitle indeksi normal değerlerin üzerinde olan katılımcıların fiziksel aktivite yapmaları yönünde yönlendirmeler de yapılmıştırAraştırmanın örneklemini, Özel Osmangazi Okulu'nda öğrenim gören ve rastgele seçilen 6-10 yaş aralığındaki 60 kız, 60 erkek toplamda 120 öğrenci oluşturmuştur. Özel Osmangazi İlkokulunda öğrenim gören ve rastgele seçilen öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri, spor yapan erkeklerde ortalama yaş 7.3 ± 0.95, boy 129.2 ± 8.3, ağırlık 29.2 ± 7.4. bmi 59.8 ± 33.1, el uzunluğu 12.9 ± 3.7, ayak uzunluğu 18.6 ± 5.3, tahmini uzunluk 157.2 ± 52.4, spor yapmayan erkeklerde ise ortalama yaş 7.4 ± 0.8, boy 129.6 ± 8.2, kilo 30.1 ± 7.8, bmi 62.2 ± 35.2, el uzunluğu 13.4 ± 2.8, ayak uzunluğu 19.5 ± 4.2, tahmini uzunluk 154.1 ± 53.5 bulundu. Bazı motorik performansları incelediğimizde ise spor yapanlarda reaksiyon özellikleri ÖT ortalaması 12.10 ± 9.7, ST ortalaması 6.90 ±9.16, spor yapmayanlarda ise ÖT ortalaması 18.86 ±10.05, ST ortalaması 16.05 ±10.49 bulunmuştur. Esneklik değerlerine baktığımızda spor yapanlarda ÖT 5.80 ± 4.80, ST 5.68 ± 4.79, spor yapmayanlarda ÖT 3.40 ± 4.22, ST 3.50 ± 4.30 olarak bulunmuştur. Sürat değerlerine baktığımızda spor yapanlarda ÖT 5.42 ± .55, ST 5.24 ± .45 spor yapmayanlarda ise ÖT 6.03 ± .68, ST 5.88 ± .50 olarak bulunmuştur. Dikey Sıçrama değerlerine baktığımızda spor yapanlarda ÖT 18.58 ± 3.80, ST 18.40 ± 4.97 spor yapmayanlarda ise ÖT 22.91 ± 4.93, ST 23.71 ± 5.30 olarak bulunmuştur. Araştırmaya 300 öğrenci arasından rastgele seçilen 6-10 yaş arası toplam 120 öğrenci katıldı. Araştırmaya katılan tüm denekler gönüllü idi. Rastgele seçilen tüm deneklere öncelikle bazı fiziksel ve motorik ön testler uygulandı. Araştırmaya 120 öğrenci arasından yine rastgele seçilen 60 denek sadece beden eğitimi derslerine katılırken diğer 60 denek ise beden eğitimi derslerinin haricinde haftada 2 gün 90 dk. olmak üzere toplamda 12 hafta süren antrenman programına katıldı. 12 haftalık antrenmanın sonunda tüm deneklere son testler uygulandı. Bu örneklem grubunun demografik verilerini toplayabilmek için araştırmacılar tarafından kişisel bilgi formu, antropometrik ölçümler oluşturulmuş ve bazı motor beceri testleri uygulanmıştır. Araştırma, genel tarama modellerinin yaklaşımı olan ilişkisel tarama modeline göre yapılmıştır. İstatistiksel analiz SPSS 21 paket programında yapıldı. Tüm değişkenlerin alt grupları arasındaki istatistiksel farkları belirlemek ve tekrarlayan ölçümlerde One Way Anova Testi (iki yönlü) uygulandı. İstatistiksel anlamlılık olarak p< 0.05 değeri alındı. Sonuç olarak ise Fiziksel gelişimin aslında sadece spora bağlı olarak değil fiziksel büyümenin de etkisiyle bu yaş gruplarında anlamlı bir farkındalık oluşturmadığını araştırmamızda görmekteyiz. Motor beceriler üzerinde ise reaksiyon ve esneklik değerlerinde antrenmanın anlamlı bir etkisine rastlarken, sürat ve dikey sıçrama üzerine istatiksel olarak anlamlılık ifade etmemesine karşılık olumlu bir gelişim gösterdiğini söyleyebiliriz.
This study is done in order to specify some motoric and anthropometric properties of the students who do and not do sports between ages 6-10. Differences between them and influence of the sport on these properties are investigated. Students are directed to the sport based on the outputs of our study. Some assignments of the inactive students who have higher body weight index are encouraged to the sport. This investigation study consists of Private Osmangazi School students who are randomly selected from 120 students, 60 girls and 60 boys between ages 6-10. In total, 120 out of 300 students between ages 6-10 are joined to these investigations. All participants of these investigations are the candidates. Some physical motoric pre-tests are applied to these randomly selected candidates. 60 candidates out of these randomly selected 120 students are only joined to the physical education lessons. Other 60 students are joined to a special training program which takes 90 minutes in 2 days per week during 12 weeks in addition to their physical education lessons. Post-tests are applied to the candidates after 12 weeks training program. An information form is filled by the all candidates in order to collect demographic structure of the students. Anthropometric measurements and some engine ability tests are applied. Investigation is done based on relational search model that a part of general search models approach. Statistical analysis is done with SPSS 21 program. One Way Anova Test (two phase) is used in order to specify the statistical differences between background groups of all parameters. P<0.05 is selected for statistical approach. As a result, it is seen in our study that physical development do not do a meaningful difference for the students in these ages not only dependent to sport but also with the influence of the physical growth. Positive influence of the training is observed on engine abilities based on reaction and flexibility values. Positive influence is also observed for speed and vertical jumping even there was no statistical deviance.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1252
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
529530.pdf2.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons