Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1251
Title: Müzik teknolojilerinin başlangıç seviye grup piyano eğitiminde kullanılabilirliğine yönelik öğretim programı önerisi: Mıdı piyano laboratuvar uygulamaları
Other Titles: A curriculum proposal for the usability of the music technologies in the beginner level group piano education: Mıdı piano laboratory implemantati̇ons
Authors: Sungurtekin, Mete
Canyakan, Seyhan
Acar, Ahmet Kerim
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Grup piyano eğitimi
Midi piyano laboratuvarı
Müzik teknolojileri
Öğretim programı
Piyano eğitimi
Music technology
Piano education
Group piano education
Curriculum
Midi piano laboratory
Issue Date: 21-Feb-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Acar, A. K. (2019). Müzik teknolojilerinin başlangıç seviye grup piyano eğitiminde kullanılabilirliğine yönelik öğretim programı önerisi: Mıdı piyano laboratuvar uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Gelişen ve yaygınlaşan teknoloji müziğin her kademesinde müzisyenlerin, araştırmacıların, müzik eğitimcilerinin ve öğrencilerin karşısına; müzik yapmayı, müzik öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırıcı bir materyal olarak çıkmaktadır. Hayatın her alanında olduğu gibi müzik alanında da teknolojiden faydalanmak ve bu faydayı azami seviyede arttırmak teknoloji çağının gereksinimlerindendir. Bu araştırmada başlangıç seviye grup piyano eğitiminde müzik teknolojilerinin kullanılabilirliğine yönelik öğretim programı önerisi tasarlanmıştır. 16 haftalık öğretim programı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzik Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Seyhan CANYAKAN'ın uygulayıcılığı ve araştırmacı Ahmet Kerim ACAR'ın gözetiminde, aynı üniversitenin Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzik Teknolojileri Bölümünde hazır bulunan tam donanımlı midi piyano laboratuvarında, aynı bölümden istekli olarak seçilen 10 öğrenciye, her hafta pazartesi günü bir akademik ders saati (45 dakika) şeklinde uygulanmıştır. Öğrenciler başlangıç seviye grup piyano eğitimi alacağından dolayı daha önce piyano eğitimi almamış olmaları şartı aranmıştır. Uygulanan öğretim programının tasarlama, planlama, öğrenme-öğretme durumları ve midi piyano laboratuvarındaki uygulama aşamaları incelenerek uzman görüşleriyle değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Bu kapsamda yapılan araştırma olgusal ve yargısal verilerin nitel yöntemlerle işlendiği bir eylem araştırmasıdır. Öğretim programının uygulama aşamasında araştırmacının gözlemiyle ve uygulayıcıdan görüşme tekniği ile elde edilen veriler, uygulamanın yedinci ve on altıncı haftalarında öğrencilerin icra ettiği eserlerin 3 uzman tarafından değerlendirilmesiyle elde edilen ara sınav ve final sınavı verileri toplanarak tanımlanmış ve öğretim programının değerlendirilmesi amacıyla yorumlanmıştır. Eylem araştırması süreci ve uzman değerlendirmelerinden elde edilen bütün veriler neticesinde programın işlevselliği sınanarak başarılı olduğu kanaatine varılmıştır.
Developing and spreading technology appears in every stage of the music as an adjuvant material for the people who wants to make music, learn music and teach music such as musicians, researchers, music educators and students. In music field, like in every field of life it is necessary to take advantage of technology as well as improving that advantage to maximum level. In this research, a curriculum proposal for the usability of the music technologies in the beginner level group piano education is designed. 16 weeks long education program has been done to 10 willing students from same department every weekon monday as one academic class hour (45 minutes) at full equipped midi piano laboratory inside the Mehmet Akif Ersoy University Turkish Music State Conservatory Music Technologies Department implemented by Department Chair Dr. Seyhan CANYAKAN and investigated by researcher Ahmet Kerim ACAR. Students were ask for the condition of not having any previous piano education since there were going to get beginner level group piano education. Practiced program has been evaluated and interpreted by the experts on the design, planning, learning-teaching condition and implementing stages. In this context, the research is an action research where qualitative and quantitative data are scripturally processed. At the implementation part of the education program, data obtained by the investigation of researcher and the interview technique of practitioner which includes the evaluated work of the students that has been done at 7th and 16th weeks of the program as mid-term and final exams has been interpreted. As a result of the data gathered from action research process and expert evaluate being put to test it came to conclusion that program is successful.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1251
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
533781.pdf48.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons