Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1250
Title: Büyük durgunluk sonrası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para politikası ve büyümeye etkisi
Other Titles: The monetary policy of The Central Bank of the Republic of Turkey and effect to growth after the great recession
Authors: Yılmaz, Ferudun
Beyiz, Zafer
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Politikası Bilim Dalı.
Keywords: Büyük durgunluk
Geleneksel olmayan para politikası
Makroihtiyati para politikası
Finansal istikrar
VAR
Great recession
Non–traditional monetary policy
Macroprudential monetary policy
Financial stability
Issue Date: 8-Jan-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Beyiz, Z. (2019). Büyük durgunluk sonrası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para politikası ve büyümeye etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri' nde başlayan Büyük Durgunluk süreci, 1929 Buhranı' ndan sonra yaşanmış en yıkıcı finansal kriz olarak tanımlanmaktadır. Emlak piyasasında patlayan spekülatif bir balonun patlamasının ardından, uluslararası finans piyasaları kanalıyla krizin etkileri dünya geneline yayılmıştır. Krizden çıkış çabalarıyla geleneksel para politikaları, amaçları, araçları ve tasarımları açısından tartışılmaya başlanmış ve belirgin bir değişime uğramıştır. Değişim, geleneksel olmayan ve makroihtiyati para politikaları çerçevesinde gelişim göstererek, merkez bankalarının ekonomilerdeki rolleri bir kez daha öne çıkmıştır. Geleneksel olmayan - makroihtiyati nitelikli para politikalarının tasarımları ülkeden ülkeye farklılıklar göstermiş ve doğal olarak ekonomilerin makroekonomik büyüklüklerine doğal olarak yansımıştır. Bu çalışmada ilk olarak finansal kriz kavramının literatürdeki yeri özellikleri ve dünyada yaşanmış başlıca finansal krizler incelenecek, sonrasında ise 2008 Büyük Durgunluğunun oluşum sepebleri ile krize müdahaledeki para politikaları araştırılacaktır. TCMB' nin kriz ve sonrasındaki para politikası doğrultusunda, 2011 (M1) – 2017 (M12) dönemindeki para politikasının, finansal aktarım kanalları aracılığıyla ekonomik büyümeye olan etkisi test edilecektir.
The Great Recession process, which began in the United States in 2008, is defined as the most devastating financial crisis since the 1929's Great Depression. Following the explosion of a speculative bubble in the real estate market, the effects of the crisis spread throughout the world through international financial markets. It has started to be discussed in terms of traditional monetary policies, aims, tools and designs and has undergone a significant change. Change has evolved within the framework of non-traditional and macroprudential monetary policies and the role of central banks in economies has once again come to the forefront. The designs of non - traditional - macroprudential monetary policies have varied from country to country and are naturally reflected in the macroeconomic magnitudes of economies. In this study, firstly, the place of financial crisis concept in the literature and the major financial crises experienced in the world will be examined, then the qualifications of the 2008 Great Recession will be examined and the monetary policies in the intervention to the crisis will be investigated. In line with the CBRT's crisis and subsequent monetary policy, the impact of monetary policy in the 2011 (M1) - 2017 (M12) period on economic growth through financial transmission channels will be tested.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1250
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
533689.pdf51.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons