Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1249
Title: Çalışan ücretleri sektörlere göre farklılık arz eder mi? : Bursa örneği
Other Titles: Do employee wages offer any difference depending to the sectors? A case study of Bursa
Authors: Çınar, Mehmet
Öz, Ramazan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/Ekonometri Bilim Dalı.
Keywords: Ücret
İnsan sermayesi modeli
Sektörel ücret
Bursa
Wage
Human capital model
Sectoral wage
Sectors
Bursa
Sektörler
Issue Date: 21-Dec-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Öz, R. (2018). Çalışan ücretleri sektörlere göre farklılık arz eder mi? : Bursa örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans ezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çalışanların ücretlerinin tespitinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi amacıyla, Bursa'da 2000 kişiye anket uygulanmıştır. Bu bağlamda imalat sektörünün alt sektörlerinden; Gıda Ürünleri ve İçecek Ürünleri İmalatı, Tekstil Ürünleri İmalatı, Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı, Ana Metal Sanayi, Motorlu Kara Taşıtı, Treyler ve Yarı Treyler İmalatı ve Mobilya Ürünleri İmalatı sektörleri için çalışanların ücret düzeyini etkileyen faktörler araştırılmıştır. İfade edilen sektörler oranlı örnekleme ile her bir sektörün Bursa sanayisi içerisindeki payına karşılık gelecek şekilde oranlanarak çalışan sayıları belirlenmiştir. Her bir sektör için ilk olarak, cinsiyet ayrımı yapılmadan daha sonra ise kadın ve erkekler için ayrı ayrı İnsan Sermayesi Modeli (Mincer Model) çerçevesinde ücret modelleri tahmin edilmiştir. Çalışanların ücret düzeyini belirlemek amacıyla, eğitim, deneyim, ehliyet, yaş, yabancı dil bilgisi, ofis programları bilgisi ve medeni durum değişkenleri modelde yer almaktadır. Genel olarak modellerde kullanılan bağımsız değişkenlerin anlamlılığı sektörden sektöre ve cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Erkek çalışanlar kadın çalışanlara göre daha yüksek ücret düzeyi elde etmektedirler. Bağımsız değişkenler dikkate alındığında ise, çalışanların aldıkları ücret düzeyi üzerinde, eğitim, deneyim, ehliyet ve yabancı dil bilgisi önemli ücret belirleyicileri olarak ön plandadır. Dolayısıyla bu tez çalışmasında çalışanların elde ettikleri ücret düzeyi sektörden sektöre ve cinsiyete göre farklılaştığı ortaya koyulmuştur. Tezin sonuç kısmında ise incelenen sektörlerde ücret düzeyinin değişkenliğini belirleyen faktörler belirlenmiştir ve çalışanlarda aranan özellikler ortaya koyulmuştur.
In order to determine the factors that are effective in determining the wages of employees, a questionnaire was applied to 2000 people in Bursa. In this context, the sub-sectors of the manufacturing sector; The factors which are affecting the wage level of the employees were searched for Food Products and Beverages Manufacturing, Textile Products Manufacturing, Plastics and Rubber Products Manufacturing, Main Metal Industry, Motor Land Vehicles, Trailer and Semi-Trailer Production and Furniture Products Manufacturing sectors. The number of employees was determined by proportional sampling and the ratio of each sector to the proportion of Bursa in the industry. Firstly, for the each sector, wage models were estimated in the context of Human Capital Model (Mincer Model) without gender discrimination and later on seperatly for women and men. In order to determine the wage level of the employees, training, experience, qualification, age, foreign language knowledge, office program knowledge and marital status variables are included in the model. In general, the significance of the independent variables used in the models varies from sector to sector and gender. Male employees earn higher wages than female employees. When independent variables are considered, education, experience, competence and knowledge of foreign languages are the main determinants of the wage level of the employees. Therefore, this study shown that the wage level of the employees varies in accordance with sector to sector and gender. In the conclusion part of the thesis, The factors which are specify wage level discrimination are examined and the wanted characteristic are reveled.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1249
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
533594.pdf3.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons