Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12488
Title: Sanayi kaynaklı karbonmonoksit salınımlarının AERMOD dağılım modeli ile incelenmesi
Other Titles: An investigation of industrial carbon monoxide depositions using AERMOD dispersion model
Authors: Mutlu, Atilla
Keywords: CO
Balıkesir
Hava kalitesi
AERMOD
AERMET
Air quality
Issue Date: 6-Jul-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mutlu, A. (2018). "Sanayi kaynaklı karbonmonoksit salınımlarının AERMOD dağılım modeli ile incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(2), 275-286.
Abstract: Bu çalışma, özellikle kış mevsimlerinde yoğun hava kirliliğinin yaşandığı Balıkesir ili için yapılmış ilk hava kalitesi modelleme çalışmasıdır. Balıkesir il merkezinde bulunan bir sanayi işletmesinden atmosferik karbonmonoksit (CO) salınımlarının kent merkezine olan olası etkileri mevcut meteorolojik ve yüzey topoğrafya özellikleri dikkate alınarak incelenmiş ve CO salınımlarına ait yeryüzü konsantrasyonlarının dağılımlarını gösteren haritalar AERMOD ile oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, Balıkesir ili için uzun yıllık hakim rüzgar yönü Kuzey (N) ve Kuzey-Doğu (NE) yönlü olarak belirlenmiştir ve kaynaktan yayılan maksimum günlük 8 saatlik ortalama CO konsantrasyonu modelleme sonucuna göre 34,01 μg.m-3 olarak tahmin edilmektedir. Bu nedenle, tahmin edilen CO seviyelerinin yasal sınırları aşmadığı ve şehir merkezine olumsuz bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca incelenen kaynağa yakın kabul edilebilecek yerde tam teşekküllü bir hastanenin olması, yapılan çalışmayı daha önemli bir hale getirmektedir. Modelleme sonucuna göre, kaynaktan salınan maksimum günlük 8 saatlik ortalama CO konsantrasyonu yaklaşık 10 μg.m-3 olarak tahmin edilmiş olup, bu değerin yine aynı yönetmelikte izin verilen yasal sınırları aşmadığı tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarının, halkın bilinçlendirilmesine katkı sağlanması ve yerel otoriteye karar alma sürecinde öneriler sunulması da ayrıca çalışma kapsamında önem arz etmektedir.
This study is the first air quality modeling study for downtown Balikesir where intense air pollution levels are experienced during the winter seasons. The possible effects of atmospheric carbonmonoxide (CO) emissions from an industrial operation in downtown Balikesir were examined by taking into consideration the existing meteorological and surface topography characteristics and the maps showing the distributions of the ground level concentrations for CO releases were created by using the AERMOD.According to the results, the prevailing wind direction was determined as North (N) and North-East (NE) for Balikesir province, and the maximum daily 8-hour means of CO concentration emitted from the source was estimated as 34,01 μg.m-3 for the modeling study. For this reason, it has been determined that the modeled CO concentrations do not exceed the legal limits and there is no adverse effect on the downtown area. In addition, the fact that, there was a full-scaled hospital that was located nearby the source. The location of hospital complex made the air quality modeling study more significant. According to the modeling result, the maximum daily 8-hour means of CO concentration released from the source was estimated to be about 10 μg.m-3 for the hospital area. It has also been determined that the modeled value for hospital does not exceed the legal limits as states in the regulation. Within the scope of the study, the obtained results are also important due to contribution to raising public awareness and also provide suggestions to local authority in decision-making process.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/555592
http://hdl.handle.net/11452/12488
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2018 Cilt 23 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_2_20.pdf1.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons