Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12485
Title: Tekstil ramöz bacasından kaynaklanan kirliliğe önlem olarak oluşturulan filtrasyon sisteminin değerlendirilmesi: Bir örnek çalışma
Other Titles: The evaluation of the filtration system created as prevention of pollution originating from the textile stenter flue: A sample study
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü.
Elitaş, Aslı Cansu
Şağban, F. Olcay Topaç
Keywords: Ramöz
Elektrostatik filtre
Temiz üretim
Stenter
Electrostatic filter
Clean production
Issue Date: 31-May-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Elitaş, A. C. ve Şağban, F. O. T. (2018). "Tekstil ramöz bacasından kaynaklanan kirliliğe önlem olarak oluşturulan filtrasyon sisteminin değerlendirilmesi: Bir örnek çalışma". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(2), 143-154.
Abstract: Tekstil fabrikalarının kumaş boyahanelerinde uygulanan termofikse (özellikle ön fikse) ve kurutma işlemleri sırasında ram makinelerinin bacalarından atmosfere atılan dumanın içinde bol miktarda yağ zerrecikleri ve zararlı tozlar bulunmaktadır. Bu işlem sırasında kumaşın cinsine bağlı olarak bacadan atılan yağ miktarı da değişkenlik göstermektedir. Bu yanmış yağ ve tozlardan kaynaklı yoğun bir koku emisyonu oluşmaktadır. Ayrıca bu yağlar bacalardan sızarak birikmekte ve çevresel kirliliğe sebep olmaktadır. Bu çalışma kapsamında Bursa‟da bulunan bir pamuk/polyester kumaş boyama tekstil fabrikasında Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Direktifine uygun olarak temiz üretim değerlendirme çalışmaları yürütülmüştür. Uygulama için seçilen tekstil fabrikasının ramöz makinasının bacalarına takılan elektrostatik filtre sayesinde, filtreden geçen kirli havanın içindeki partiküller yüksek voltajda elektrikle yüklenip, arkasından gelen toplayıcı kısım ile toplanmakta ve yağ ayırıcı ile ayrıştırılıp bir haznede biriktirilmektedir. Çalışmada en iyi mevcut tekniklerin uygulanması ile teknik ve çevresel performanslar, potansiyel faydalar ve tasarruflar belirlenmiştir. Bu değerlendirmeler sonucu, önerilen en iyi mevcut tekniklerin uygulanmasının ardından ve gelecekte uygulanması halinde doğalgaz kullanımından yaklaşık % 15 tasarruf edileceği, koku emisyonlarında ise yaklaşık % 90 azalma olacağı sonucuna varılmıştır. Önerilen en iyi mevcut tekniklerin geri dönüş sürelerinin yaklaşık 3 yıl olduğu belirlenmiştir.
In textile dye houses, a significant amount of stenter flue exhaust including oil particles and hazardous dusts is released to the atmosphere during the processes of thermofixing (especially pre-fixing) and drying. The amount of oil in this emmision varies depending on the type of the fabric. These burnt oil and dusts produce a strong odor emmision. They also leak out from the stenter flue and cause contamination of the surrounding environment. In this study, clean production efforts in parallel to “Integrated Pollution Prevention and Control Directive” were evaluated in a textile fabric dyeing facility located in Bursa. Thanks to the electrostatic filters installed on the flue of stenter machine, the particles in polluted air are electically charged with high voltage, collected by a collector and thereafter seperated oily particules are accumulated in a receptacle. In the study, technical and environmental performances, potential benefits and savings were determined. By applying the suggested best available technique now and in the future, approximately 15% of natural gas will be saved and approximately 90% of odor emmissions will be reduced. The return time for the suggested best available techniques was calculated as nearly 3 years.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/558507
http://hdl.handle.net/11452/12485
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2018 Cilt 23 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_2_11.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons