Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12482
Title: Termokimyasal ön işlem ile atık aktif çamurun parçalanması
Other Titles: Disintegration of waste activated sludge via thermo-chemical pre-treatment
Authors: Şahinkaya, Serkan
Keywords: Atık aktif çamur
Çamur parçalama
Isıl işlem
Kimyasal oksidasyon
Potasyum permanganat
Chemical oxidation
Potassium permanganate
Sludge disintegration
Thermal pre-treatment
Waste activated sludge
Issue Date: 4-May-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şahinkaya, S. (2018). "Termokimyasal ön işlem ile atık aktif çamurun parçalanması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(2), 1-12.
Abstract: Atık aktif çamurun çürütülmesinde hız sınırlayan aşama, hidroliz aşamasıdır. Biyokimyasal bir süreç olan hidroliz aşamasını kısaltmak ve çürütücü kapasitesini arttırabilmek için, ısıl işlem ve kimyasal çamur parçalama metotları kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, atık aktif çamurun ısıl işlem, potasyum permanganat ile kimyasal oksidasyon ve bu metodun eş zamanlı kombinasyonu olan ve literatürde rastlanmayan termokimyasal metot ile parçalanması araştırılmıştır. Proses optimizasyonları çözünmüş fazdaki kimyasal oksidasyon ihtiyacı, karbonhidrat ve protein konsantrasyonlarındaki artışa bağlı olarak yapılmıştır. Bu parametrelere bağlı olarak belirlenen optimum şartların anaerobik çamur çürütmeye etkileri ise biyokimyasal metan üretim testi ile incelenmiştir. Ayrıca, çamurun su verme özelliklerindeki değişim, bulanıklık ve kapiler emme süresi parametreleri ile araştırılmıştır. Sonuç olarak, ısıl işlem için optimum sıcaklık 100 °C ve KMnO4 ile kimyasal oksidasyon için optimum konsantrasyon 1000 mg l-1 belirlenmiş iken; termokimyasal ön arıtma metodu için optimum şartlar, 250 mg l-1 ’lik potasyum permanganat konsantrasyonu ve 100 °C sıcaklık olarak belirlenmiştir. Bu şartlarda termokimyasal ön arıtmanın, anaerobik çürütmede ham çamura kıyasla, biyogaz üretimini % 38 ve metan gazı üretimini ise % 34 oranında arttırdığı belirlenmiştir. Sonuç olarak termokimyasal ön arıtmanın, kimyasal oksidason metoduna kıyasla, daha yüksek verimle çamur parçaladığı ve daha düşük kimyasal dozlarında bile çamur çürütmeyi geliştirdiği belirlenmiştir.
The rate limiting step in the digestion of the waste active sludge is hydrolysis the stage. Thermal pre-treatment and chemical sludge disintegration methods can be used to shorten the biochemical hydrolysis process and increase the digester capacity. In this study, the disintegration of waste activated sludge via thermal pre-treatment, chemical oxidation using potassium permanganate and thermo-chemical disintegration method (which is a simultaneous combination of thermal pre-treatment and chemical oxidation) was investigated. Optimizations of these methods were carried out depend on the increases in chemical oxidation demand, carbohydrate and protein concentrations in the dissolved phase. In addition, biochemical methan production tests were performed under the optimized conditions in order to determine the influences of these methods on biogas production. On the other hand, the change in dewaterability of waste sludge was investigated by parameters of turbidity and capillary suction time (CST). As a result, the optimum temperature for thermal pre-treatment is 100 °C and the optimum concentration for chemical oxidation with KMnO4 is 1000 mg l-1 ; the optimum conditions for the thermochemical pre-treatment method were determined to be a concentration of 250 mg l -1 potassium permanganate and a temperature of 100 °C. In these conditions, the thermo-chemical pre-treatment was found to increase biogas production by 38% and methane production by 34% compared to anaerobic digestion of the raw (unpre-treated) sludge. As a result, thermo-chemical pre-treatment has been found to solubilize the sludge more efficiently and to improve the anaerobic digestion of sludge even at lower chemical doses compared to chemical oxidation method.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/498854
http://hdl.handle.net/11452/12482
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2018 Cilt 23 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_2_1.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons