Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1248
Title: Ali Ahmed Bâkesîr ve romancılığı
Other Titles: Alî Ahmed Bâkesîr and his novelism
Authors: Yalar, Mehmet
Demir, Ethem
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
Keywords: Ali Ahmed Bâkesîr
Roman
Tarihi roman
Modern Arap romanı
Arap dili ve edebiyatı
Ali Ahmed Bâkesîr
Novel
Historical novel
Modern arab novel
Arabic language and literature
Issue Date: 28-Dec-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Demir, E. (2018). Ali Ahmed Bâkesîr ve romancılığı. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Yaşadığı dönemde Arap toplumunun, içinde bulunduğu sosyal, siyasal ve kültürel problemlerini gayet iyi bir şekilde tespit etmiş olan Ali Ahmed Bâkesîr, bu problemlerin çözümü için romanlarını aktif bir platform olarak kullanmıştır. Bu bağlamda adalet, ahlak, cihad ve İslam kardeşliği gibi değişik birçok temaya yer veren Bâkesîr, tarihsel örneklerle açıklamaya çalıştığı bu temaları sahip olduğu güçlü İslamî düşünce yapısının etkisiyle daha çok İslami bir perspektif ile yorumlamıştır. Söz konusu tematik zenginliğin yanı sıra teknik açıdan da romanlarını güçlendirdiği görülen Bâkesîr'in, bu anlamda dil, üslûp ve anlatım teknikleri bakımından zengin bir çeşitlilik sağladığı görülmektedir. Romanın temel unsurları olan mekan, zaman, karakter ve olay örgüsünün her birine farklı yoğunlukta yer veren Bâkesîr, bu unsurları gayet başarılı bir şekilde kurgulamış olmakla dikkat çekmiştir.
Ali Ahmed Bâkesîr, who had well established the social, political and cultural problems of the Arab society in his time, used his novels as an active platform to solve these problems. In this context, Bâkesîr who has discussed many different themes such as justice, morality, jihad and Islamic brotherhood has interpreted these themes, which he tried to explain with historical examples, with an Islamic perspective with the effect of his strong Islamic thought backround. In addition to the thematic substantiality, Bâkesîr is seen to strengthen his novels in terms of technique and in this sense, it is observed that he provides a rich variety in terms of language, style and expression techniques. Bâkesîr who has emphasized with different intensity.the elements of space, time, character and plot, which are the main elements of the novel, has attracted attention with the fact that he has contextualise these elements are very successful.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1248
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
533526.pdf1.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons