Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12473
Title: Sıcaklık, askorbik asit ve ph’nın kırmızı pancar (Beta vulgaris L.) betasiyaninlerinin bozunma kinetiği üzerine etkilerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the ınfluences of temperature, ascorbic acid and ph on the kinetics of degradation of red beet ( Beta vulgaris L.) betacyanins
Authors: Tekin, Esra
Türe, Hasan
Mazı, Işıl Barutçu
Keywords: Betasiyanin
Kırmızı pancar
Askorbik asit
Kinetik
Betacyanin
Red beet
Ascorbic acid
Kinetic
Issue Date: 18-Jun-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tekin, E. vd. (2018). "Sıcaklık, askorbik asit ve ph’nın kırmızı pancar (Beta vulgaris L.) betasiyaninlerinin bozunma kinetiği üzerine etkilerinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(2), 217-232.
Abstract: Bu çalışmada farklı sıcaklık (4, 25, 40, 60oC) ve pH (5,5, 7,5, 9,5) koşullarında stabilizatör olarak askorbik asit ilavesinin kırmızı pancar (Beta vulgaris L.) suyu betasiyanin pigmentlerinin bozunma kinetiği üzerine etkileri incelenmiştir. Genel olarak betasiyaninlerin bozunumunun tüm koşullar için birinci dereceden reaksiyon kinetiğine uyum sağladığı görülse de, pH 5,5‟ta askorbik asit ilavesiyle ve tüm pH değerlerinde 4°C sıcaklıkta betasiyanin bozunum kinetiğinin değişim gösterdiği ve ikinci dereceden reaksiyon kinetiğine daha iyi uyum sağladığı tespit edilmiştir. Reaksiyon hız sabiti (k) değerlerinin artan pH ve sıcaklık ile önemli derecede arttığı gözlenmiştir. Askorbik asit ilavesi ile k değerleri önemli oranda azalırken, aktivasyon enerjisi (Ea) değerleri artmaktadır. Tüm sonuçlar içerisinde en düşük k değerine 4oC‟de 5,5 pH‟da askorbik asit ilave edilmiş örneklerde 0,006×10-3 dak-1 değeri ile ulaşılırken en yüksek k değerlerine 60oC‟de 9,5 pH‟da askorbik asit ilavesiz örneklerde 28,65×10-3 dak-1 değeri ile ulaşılmıştır. 53,4-87,7 kJ/mol arasında değişen aktivasyon enerjisi değerleri, pH 9,5‟ta en düşük bulunmuştur. Ayrıca örneklerin renk değişim kinetiği de birinci dereceden model kullanılarak incelenmiştir
In this study, the effect of ascorbic acid addition as stabilizer on degradation kinetics of betacyanin pigments of red beet (Beta vulgaris L.) extract was investigated under different temperature (4, 25, 40, 60oC) and pH (5.5, 7.5, 9.5) conditions. In general, although the degradation of betacyanins seems to follow the first-order reaction kinetics under all investigated conditions, it was determined that the degradation kinetics of betacyanins shows a change and indicates a better fit to the second order reaction kinetics at pH 5.5 with the addition of ascorbic acid and at the temperature of 4°C. It was observed that reaction rate constant (k) values increased significantly with increasing pH and temperature. k values decreased significantly while activation energy (Ea) values increased with the addition of ascorbic acid. Among all results, the lowest k value was reached at 4 oC and pH 5.5 with a value of 0.006×10-3 min-1 in the samples with ascorbic acid, while the highest k value was reached at 60oC and 9.5 pH with a value of 28.65×10-3 min-1 in the samples without ascorbic acid. Activation energy value ranging between 53.4 and 87.7 kJ/mol was found to be lowest at pH 9.5. The kinetic of color change was also evaluated using the first order model.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/555570
http://hdl.handle.net/11452/12473
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2018 Cilt 23 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23_2_16.pdf1.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons