Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1246
Title: Öğretmenlerin öğrencileri tarafından zorbalığa uğrama durumları ve sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Other Titles: An investigation on relationship between teacher targeted bullying and classroom management skills
Authors: Özkılıç, Rüçhan
Bayraktar, Merve
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
Keywords: Mağdur
Sınıf yönetimi becerisi
Zorba
Zorbalık
Bully
Bullying
Classroom management skills
Victim
Issue Date: 14-Feb-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayraktar, M. (2017). Öğretmenlerin öğrencileri tarafından zorbalığa uğrama durumları ve sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın temel amacı öğretmenlerin öğrencileri tarafından zorbalığa uğrama durumları ve sınıf yönetimi beceri düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 2015-2016 öğretim yılı içerisinde Bursa iline bağlı Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerindeki ortaöğretim okullarında görev yapan 422 öğretmenin katılımıyla gerçekleşmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak "Öğretmene Yönelik Zorbalık Anketi" ve "Sınıf Yönetimi Beceri Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin veriler öğretmenlerin ders saatleri dışında araştırmacının kendisi tarafından toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, t-testi, tek yönlü varyans, ki kare ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulguları öğretmenlerin zorbalığa uğrama durumlarının cinsiyete ve okul türüne göre farklılaşmadığını, mesleki kıdem ve eğitim düzeyine göre farklılaştığını göstermiştir. Ayrıca öğretmenlerin zorbalığa uğrama durumlarına göre sınıf yönetimi beceri düzeyleri farklılaşmaktadır, diğer bir deyişle zorbalığa uğramayan öğretmenlerin sınıf yönetimi beceri düzeyleri zorbalığa uğrayan öğretmenlerden daha yüksek bulunmuştur.
The basic purpose of this study is to investigate the relationship beween teachers' being bullied by their students and their classroom management skills. Descriptive survey model is used in this study. The study has been put into practice with the participation of 422 teachers working at the secondary education schools in Nilüfer, Yıldırım and Osmangazi districts of Bursa province in 2015-2016 school year. "Teacher Targeted Bullying Survey" and "Classroom Management Skills Scale" are used as data collection tools in this study. The data regarding the study are collected by the researcher outside of class periods. Frequency, percentage, t test, one way analysis of variance, chi square and regression are utilized for analyzing the data. It was found that there is no significant difference between gender and school type and teachers' being bullied by their students but there are significant differences between teachers' educational level and professional seniority and their being bullied by their students. Besides that, the findings show that there is a significant difference between teachers' being bullied by their students and their classroom management skills level, in other words teachers who haven't been bullied by their students have higher classroom management skills level than teachers who have bullied by their students.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1246
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
471963.pdf909.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons