Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1245
Title: Sezaryen doğum oranları hakkında kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ne düşünüyor? Bursa örneği
Other Titles: What do obstetricians and gynecologists and pediatricians think about cesarean delivery rates? Bursa example
Authors: Pala, Kayıhan
Göksal, Elife
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
Keywords: Sezaryen
Doğum
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı
Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı
Cesarean
Delivery
Obstetricians and gynecologists
Pediatricians
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Göksal, E. (2017). Sezaryen doğum oranları hakkında kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ne düşünüyor? Bursa örneği. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kesitsel tipte olan bu çalışmada, uygulamaya koyulan çeşitli planlamalara rağmen ülkemizde artmaya devam eden sezaryen oranı hakkında, kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimleri ile çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinin görüş ve düşünceleri ile sezaryen doğum oranındaki yüksekliğini etkileyen etmenleri belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmanın evrenini Bursa ilinde çalışan 192 kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimi ile 204 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi oluşturmaktadır. Çalışmaya hekimlerin %82,1'i katılmıştır. Çocuğu bulunan 289 hekimin %31,1'inin ilk çocukları normal vajinal doğum yoluyla dünyaya gelirken %68,9'unun ilk çocukları sezaryen yoluyla dünyaya gelmiştir. Çocuğu bulunan hekimlerin %74,7'sinin kendileri ya da eşleri en az bir kez sezaryen ile doğum yapmıştır. Türkiye'de 2015 yılında sağlık kurumlarında yapılan doğumların %53,1'inin sezaryen ile gerçekleşmiş olmasını hekimlerin %78,8'i yüksek ve çok yüksek olarak değerlendirmiştir. Hekimlerin %73,4'ü Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği %10-15 sezaryen doğum oranının ülkemizde uygulanamayacağını düşünmektedir. Hekimlerin %48,0'ı sağlık sisteminden, %40,3'ü hastalardan ve %11,7'si hekimlerden kaynaklanan sezaryen doğum oranlarını artıran neden bildirmiş, sezaryen doğum oranlarını azaltmak için hekimlerin %63,0'ü sağlık sistemine yönelik, %31,0'i, hasta ile yakınlarına yönelik ve %6,0'ı hekimlere önerilerde bulunmuşlardır. Hekimlerin sezaryen doğum oranı artışı ile ilgili olarak ilk sırada sağlık sistemini kaynak olarak göstermesi dikkat çekicidir. Ülkemizde hızla artan sezaryen doğum oranlarını düşürmek için çeşitli çalışmalar yapılsa da, müdahale basamaklarına hekimlerin dahil edilmesi gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı sezaryen doğum oranlarını azaltmak için toplum katılımına açık bir yöntemle çözüm geliştirmelidir.
In this cross-sectional study, it was aimed to determine the factors affecting the height of the cesarean delivery rate and the opinions and thoughts of Obstetricians and Gynecologists and pediatricians about the increasing rate of cesarean delivery in our country despite the various plans put into practice. The universe of the study is composed of 192 Obstetricians and Gynecologists and 204 pediatricians working in Bursa and 82,1% of the physicians participated in the study. The first children of 31,1% of the 289 physicians who had children born with normal vaginal delivery, while the first children of 68,9% the physicians with cesarean section. 74,7% of the physicians or their wives who had children gave birth with cesarean section. 78,8% of physicians evaluated that 53,1% of cesarean delivery in health institutions in 2015 in Turkey was high and very high. 73,4% of physicians think that 10-15% cesarean delivery rate suggested by WHO can not be applied in our country. 48,0% of the physicians reported the reason for increasing the cesarean delivery rate from the health system, 40,3% from the patients and 11,7% from the physicians. In order to decrease the cesarean delivery rates, 63,0% of the physicians make suggestions for the health system, 31,0% of the physicians for the patients and their relatives, and 6,0% of the physicians for the physicians. It is striking that doctors have shown the health system as the first source of cesarean delivery rate increase. Although various studies have been carried out in order to decrease the rapidly increasing cesarean delivery rates in our country, physicians should be included in the intervention steps. The Ministry of Health should develop a solution with the clear method for community participation in order to reduce cesarean delivery rates.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1245
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
471474.pdf4.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons