Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12417
Title: Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Uludağ Üniversitesi örneği
Other Titles: Investigation of learning styles of teacher candidates according to some variables: The case of Uludag University
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Uzun, Adem
Şentürk, Aysan
Yılmaz, Nuray Parlak
Göktalay, Şehnaz Baltacı
Şengel, Erhan
Öncü, Semiral
Erses, Neşe
Balay, Mustafa
Keywords: Öğrenme stili
Felder ve Soloman Öğrenme Stilleri İndeksi
Bilgisayar dersi
Öğretmen adayları
Learning style
Felder and Soloman Index of Learning Styles
Computer literacy course
Teacher candidates
Issue Date: 2-May-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uzun, A. vd. (2013). “Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Uludağ Üniversitesi örneği”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 26(1), 295-319.
Abstract: Öğretim uygulamaları öğrenci özelliklerini dikkate almak durumundadır. Öğrenme stilleri bu öğrenci özelliklerden sadece biridir. Bu çalışma öğretmen adaylarının öğrenme stillerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmaya Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören ve 2011 bahar yarıyılında Bilgisayar II dersini alan 909 öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmada veri toplamak amacıyla, Felder ve Soloman Öğrenme Stilleri İndeksi’nin Türkçe’ye uyarlanmış formu kullanılmıştır. Katılımcıların dersin final sınavından aldıkları puanlar ders başarısı verisi olarak kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde frekans ve yüzde hesaplamaları ile ortanca, Kolmogorov-Smirnov, Ki-Kare ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. Araştırma sonunda kız ve erkek öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin anlamlı düzeyde farklılık göstermediği, bilgisayar dersi için kızların erkeklerden daha başarılı olduğu, farklı bölümlerdeki öğrencilerin öğrenme tercihleri arasında bir fark bulunmadığı ve öğrenme stillerinin öğretmen adaylarının bilgisayar dersi başarılarını tahmin etmede güçlü bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir.
Instruction practices have to take students’ characteristics into consideration. Learning styles are just one of them. The purpose of this study is first to identify the learning styles of teacher candidates and later to determine and to investigate the relationship between their learning styles, course achievement and gender based on the departments. 909 teacher candidates at Uludag University participated in the study in Spring, 2011. The data collection tool used in this study was Turkish form of Felder and Soloman Index of Learning Style. Participants’ final exam scores were used as their achievement scores. Frequency and percentage analysis, median, Kolmogorov-Smirnov, Chi-Square and Mann-Whitney U tests were used to analyze the data. At the end of the study, it was concluded that there is no significant difference between male and female candidates with regards to their learning styles. Besides, females are more successful than males and there is no significant difference between teacher candidates from different departments on their learning preferences. Likewise, learning styles do not have a significant impact in predicting their computer course achievement.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153504
http://hdl.handle.net/11452/12417
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2013 Cilt 26 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26_1_15.pdf349.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons