Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12405
Title: Perceived need for course topics and student engagement in computer education
Other Titles: Bilgisayar eğitiminde ders içeriğine olan algısal ihtiyaç ve öğrencinin derse katılımı
Authors: Delialioğlu, Ömer
Uludağ Üniversitesi/Bilgisayar Eğitimi ve Öğretim Teknolojileri Bölümü.
Şengel, Erhan
Öncü, Semiral
Keywords: Engagement
Achievement
Topic
Teaching
Media
Pedagogy
Learning
Strategy
Derse katılım
Başarı
Konu
Öğretim
Medya
Pedagoji
Öğrenme
Strateji
Issue Date: 17-Jun-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Delialioğlu, Ö. vd. (2013). “Perceived need for course topics and student engagement in computer education”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 26(1), 49-69
Abstract: Student perceptions about course content, and student engagement, achievement, prior knowledge, and department of enrollment were investigated through an ex-post-facto research study at the school of education in a large university in Turkey. The following questions were explored: (1) What are the topics in computer literacy students are most and least interested in, (2) is this perception related to the department of enrollment, and (3) how do prior knowledge and department of enrollment affect engagement and achievement? ANOVA and MANOVA were used to analyze data from 212 freshmen taking the Computer-I course. It was found that students from different departments differ significantly on achievement and engagement. Moreover, achievement can be predicted from prior knowledge but prior knowledge cannot be predicted from engagement. Parallel to the literature, students who have little or no prior knowledge are less successful. Overall, students are not as much engaged in schoolwork as one would expect.
Türkiye’deki bir üniversitede eğitim fakültesindeki öğrencilerin ders içerikleri hakkındaki algıları ile derse katılımı, başarısı, hazırbulunuşluğu ve bölümleri, ex-post-facto araştırma metodu yardımıyla araştırılmıştır. Şu sorulara cevap aranmıştır: (1) Bilgisayar okuryazarlığında öğrencilerin en çok ve en az ilgisini çeken konular nelerdir, (2) öğrencinin bölümü bu kararı etkilemekte midir ve (3) hazırbulunuşluk ve öğrencinin bölümü, öğrencinin başarısı ve derse katılımını nasıl etkiler? Birinci sınıfta okuyan ve Bilgisayar-I dersini alan 212 öğrenciden toplanan veri ANOVA ve MANOVA yardımıyla analiz edilmiştir. Farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin başarı ve derse katılım düzeylerinin anlamlı bir şekilde farklı olduğu bulunmuştur. Başarı hazırbulunuşluğa bağlı olarak değişmektedir fakat hazırbulunuşluk öğrencinin derse katılımını etkilememektedir. Literatürde bulunduğu gibi, başlangıçta az veya hiç bilgisi olmayan öğrenciler ders sonunda daha az başarılı olmuşlardır. Genel itibariyle, öğrenciler derse kendilerinin beklenenden daha az vermektedirler.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153492
http://hdl.handle.net/11452/12405
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2013 Cilt 26 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26_1_3.pdf289.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons