Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/12380
Başlık: Motivation en apprentissage d’une langue etrangère
Diğer Başlıklar: Motivation in foreign language learning
Yabancı dil öğreniminde motivasyon
Yazarlar: Aydoğu, Cihan
Anahtar kelimeler: Langue étrangère
Apprentissage
Motivation
Réussite
Foreign language
Learning
Motivation
Success
Yabancı dil
Öğrenme
Motivasyon
Başarı
Yayın Tarihi: 1-Ağu-2011
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aydoğu, C. (2011). “Motivation en apprentissage d’une langue etrangère”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 24(2), 527-535.
Özet: La motivation joue un rôle primordial sur la réussite des apprenants d’une langue étrangère car apprendre une langue étrangère exige de l’apprenant diverses habiletés et stratégies cognitives qui mènent à une participation active à son propre apprentissage. Mais accepter qu’un apprenant de langue, dès au début de son apprentissage, agit par une motivation base ou élevée, serait accepter également qu’un enseignant ne pourraient rien faire pour augmenter la motivation des apprenants. Cependant, les recherches menées au sujet de la motivation mettent en évidence que la motivation n’est pas une capacité innée ou relative à la personnalité des apprenants mais qu’elle peut varier tout au long de son processus d’apprentissage. Dans ce cas, on peut parler de plusieurs facteurs internes ou externes qui influencent ce processus. Pour faire face aux effets néfastes de ces facteurs, il est vital d’assurer un environnement où l’apprenant se sentirait en plein sécurité. Ce climat de confiance qui créerait une interaction apprenant-apprenant et aussi apprenant-enseignant donnerait naturellement lieu à une motivation interne.
Motivation is an important factor in determining the success of foreign language learners. Foreign language learning requires learners to be able to use various cognitive skills and strategies as well as an active participation of the individual learners. Assuming that the language learners’ start their learning process with a high or low motivation and this same level of motivation continues throughout the learning process would mean that teachers do not have any role in learners’ motivation. However, the studies conducted on motivation conclude that motivation is not an innate capacity or related to the learners’ personality and that it can vary throughout the learning process. This conclusion implies that various internal and external factors affect this process. In order to eliminate the negative effects of these factors, it is vital to provide a learning environment in which learners would feel themselves secure. A secure environment which creates leaner-leaner and learner-teacher interaction would also lead to intrinsic motivation.
Motivasyon, yabancı dil öğrencilerinin başarısında önemli bir rol oynar. Zira yabancı dil öğrenimi, öğrenenin kendi öğrenimine katkıda bulunmasını sağlayan çeşitli bilişsel strateji ve becerileri kullanmasını gerektirir. Ancak, öğrenenin daha öğretime başlarken ya yüksek ya da düşük bir motivasyonla hareket ettiğini kabul edersek aynı zamanda öğretmenin öğrenenin motivasyonunu artırmak için hiçbir şey yapamayacağını da kabul etmiş oluruz. Oysaki bu konuda yapılan çalışmalar, motivasyonun doğuştan gelen ya da öğrenenin kişiliğine bağlı bir özellik olmadığını dolayısıyla da öğrenim süreci boyunca değişiklik gösterebileceğini ortaya koymaktadır. Bu durumda, bu süreci etkileyen iç ve dış etkenlerin varlığından söz etmek mümkündür. Bu etkenlerin olumsuz yansımalarını bertaraf etmek için ise, öğrenene öncelikle kendini güvende hissedebileceği bir ortam sunmak gerekir. Bu güven ortamı sınıfta hem öğrenen-öğrenen hem de öğrenen-öğreten etkileşiminin oluşmasını ve doğal olarak da içsel motivasyonun gelişmesini sağlayacaktır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153454
http://hdl.handle.net/11452/12380
ISSN: 2667-6788
Koleksiyonlarda Görünür:2011 Cilt 24 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
24_2_13.pdf288.91 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons