Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1238
Title: Silajlık mısırda farklı azot dozlarının azot kullanım etkinliği, verim ve kalite üzerine etkilerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of the effects of nitrogen rates on nitrogen use efficiency, yield and quality in silage maize
Authors: Çarpıcı, Emine Budaklı
Uğurlu, Halil
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Silajlık mısır
Azot dozu
Ot verimi
Kalite
Azot kullanım etkinliği
Silage maize
Nitrogen rate
Forage yield
Quality
Nitrogen use efficiency
Issue Date: 28-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uğurlu, H. (2017). Silajlık mısırda farklı azot dozlarının azot kullanım etkinliği, verim ve kalite üzerine etkilerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, silajlık mısırda farklı azot dozlarının azot kullanım etkinliği, verim ve kalite üzerine etkilerini incelemek amacıyla 2016 yılında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yürütülmüştür. Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulan denemede altı azot dozu (0, 7,5, 15, 22,5, 30 ve 37,5 kg N/da) ele alınmıştır. Denemede bitki materyali olarak Aga silajlık mısır çeşidi kullanılmıştır. Araştırmada, yeşil ot verimi, kuru madde verimi, bitki boyu, ilk koçan yüksekliği, gövde çapı, SPAD değeri, yaprak oranı, sap oranı, koçan oranı, ham protein oranı ve verimi, ADF ve NDF oranları, azot kullanım etkinliği, azot alım etkinliği ve azottan yararlanma etkinliği gibi özellikler incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; en yüksek yeşil ot verimi, kuru madde verimi ve ilk koçan yüksekliği 37,5 kg N/da dozundan, en yüksek ham protein verimi 22,5, 30 ve 37 kg N/da dozundan, en yüksek gövde çapı ve en düşük sap oranı 15, 22,5, 30 ve 37,5 kg N/da dozundan, en yüksek SPAD değeri ve koçan oranı kontrol dozu hariç diğer tüm azot dozlarından, en yüksek azot kullanım etkinliği ve azot alım etkinliği 7,5 kg N/da dozundan elde edilmiştir. Sonuç olarak yüksek verim ve kalite açısından 22,5 kg/da azot dozu Bursa ve benzer ekolojik koşullar için önerilebilir.
This research was conducted to investigate the effects of different nitrogen rates on the nitrogen use efficiency, yield and quality of silage maize at Agricultural Application and Research Center of Agriculture Faculty, Uludag University in 2016. Six nitrogen rates (0, 7,5, 15, 22,5, 30 and 37,5 kg N/ da) was applied in the experiment with three replications using Randomized Complete Block Design. Aga variety of silage maize was used as a plant material in this study. In the research, some characters such as green forage yield, dry matter yield, plant height, first ear height, stem diameter, SPAD value, leaf ratio, stem ratio, ear ratio, crude protein content and yield, ADF and NDF rates, nitrogen use efficiency, nitrogen uptake efficiency and nitrogen utilization efficiency were investigated. According to the results the highest green forage yield, dry matter yield and first ear height were obtained from 37,5 kg N/da, the highest crude protein yield from 22,5, 30 and 37,5 kg N/da, the highest stem diameter and the lowest stem ratio from 15, 22,5, 30 and 37,5 kg N/da, the highest SPAD value and ear ratio from 7,5, 15, 22,5, 30 and 37,5 kg N/da, the highest nitrogen use efficiency and nitrogen uptake efficiency from 7,5 kg N/da. As a result, 22,5 kg/da nitrogen rate can be recommended in Bursa and similar ecological conditions, in order to obtain the highest forage yield, quality and nitrogen use efficiency.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1238
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497199.pdf1.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons