Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12378
Title: Temel tasarım dersinde öğrencilerin estetik duyarlılıklarını ve yaratıcılıklarını geliştirme üzerine örnek çalışma
Other Titles: An example study to improve aesthetic sensibility and creativity of students in basic design courses
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü.
Erim, Gonca
Keywords: Sanat eğitimi
Temel tasarım
Estetik
Yaratıcılık
Art education
Design basics
Aesthetic
Creativity
Issue Date: 1-Aug-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erim, G. (2011). “Temel tasarım dersinde öğrencilerin estetik duyarlılıklarını ve yaratıcılıklarını geliştirme üzerine örnek çalışma”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 24(2), 487-501.
Abstract: Temel Tasarım dersi Türkiye’de Eğitim Fakültelerinin Resim –İş Eğitimi Anabilim Dallarında ve diğer Sanat ve Tasarım Fakültelerinde üniversite birinci sınıf öğrencilerine sanatın elemanları ve ilkeleri ile ilgili kuramsal bilgileri içeren, aynı konularda iki ve üç boyutlu uygulamaların yapıldığı bir derstir. Öğrencilerin, temel sanat öge ve elemanlarını içeren konularla ilgili sanat kavramlarını ve çalışmaları ile birlikte sanatçıları tanımalarına yardımcı olunarak, çevreyi duyarlı biçimde gözlemlemeleri, ayırt etme ve yargılamayı öğrenmeleri, görsel ifade güçlerinin arttırılmasını amaçlar. Bu araştırmanın amacı, farklı tekniklerin bir arada kullanıldığı proje çalışması ve sergileme ile öğrencilerin estetik duyarlılıklarının ve yaratıcılıklarının gelişimine katkılarını ölçmektir. Bu çalışma bir araştırma makalesidir. Araştırmada, 2008-2009 eğitimöğretim yılı üniversite birinci sınıf öğrencilerinin temel tasarım dersi kapsamında yapmış oldukları “Şapka” konulu proje çalışmaları ile ilgili 12 önerme ve 1 açık uçlu sorudan oluşan anket ve sonuçları yer almaktadır. Araştırmaya toplam 70 öğrenci katılmıştır. Sonuçlar, frekans ve yüzdeleri dikkate alınarak sıralanmış ve yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre öğrencilerin çalışmaya başlamadan önce tedirgin oldukları fakat, çalışma süreci ve sonucunda öğrencilerin estetik duyarlılıkları ve yaratıcılıkları geliştikçe çalışma motivasyonlarının da arttığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre öğrencilerin proje çalışmaları ile desteklenmeleri gereği duyulduğu söylenebilir.
Basic Design course is taught in the first year of Art Education Departments of Education, and other Fine Arts and Design Faculties in Turkey for freshmen is a course which includes theorical information about the elements and principles of art and also practical sessions in two and three dimensional levels. The course aims to instruct students in relevant art concepts which includes the elements and principles of art, works and artists, as well as helping them observe their surroundings perceptively, learn to distinguish and make judgements and enhance their visual expression skills. The aim of this study is to understand how projects and exhibitions including various techniques contribute to students' aesthetic sensibility and creativity. This study is a research paper. The study includes the responses by first year undergraduates during 2008-2009 school year to 12 propositions and 1 openended question on a project on "Hats." The study included a total of 72 students. The responses have been collected and interpreted as frequencies and percentages. The responses to the study suggest that the students were a bit anxious before the project started, but as the project continued and the students' aesthetic sensibility and creativity improved, they became more motivated to work. This suggests that students should be motivated through the introduction of new and various projects.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153452
http://hdl.handle.net/11452/12378
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2011 Cilt 24 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_2_11.pdf327.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons