Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12377
Title: Öğrenme stratejileri, denetim odağı ve akademik başarı arasındaki ilişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli ile incelenmesi
Other Titles: An investigating of the relationships between learning strategies, locus of control and academic achievement with Structural Equation Modeling
Authors: Ocak, Gürbüz
Yamaç, Ahmet
Keywords: Öğrenme stratejileri
Denetim odağı
Başarı
Öğrenme
Learning strategies
Locus of control
Achievement
Learning
Issue Date: 1-Aug-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ocak, G. ve Yamaç A. (2011). “Öğrenme stratejileri, denetim odağı ve akademik başarı arasındaki ilişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli ile incelenmesi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 24(2), 467-486.
Abstract: Yapısal eşitlik modellemesi kullanılan bu çalışmada öğrenme stratejileri, denetim odağı ve başarı arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Katılımcılar Afyonkarahisar merkez liselerde öğrenim görmekte olan 105 ortaöğretim öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışmada Denetim Odağı Ölçeği ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği kullanılmıştır. Başarı, denetim odağı ve öğrenme stratejileri arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla kurulan yapısal eşitlik modelinden elde edilen uyum indeksleri modelin iyi uyum verdiğini göstermektedir. [(x²=83.25, sd=63, x²/ sd=1.3, RMSEA=0.056, GFI=0.89, AGFI= 0.84, CFI=0.94, NNFI= 0.93)] Path analizi sonuçlarına göre, denetim odağı öğrenme stratejilerini açıklamada anlamlı bir etkiye sahip değilken, öğrenme stratejileri başarıyı açıklamada anlamlı bir etkiye sahiptir. Bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.
In this study it was intended to investigate the relationships among learning strategies, locus of control and academic achievement by using structural equation model. Participants were 105 high school students enrolled at high schools in Afyonkarahisar. In this study Learning Strategies Scale and Locus of Control Scale were used. The model demonstrated excellent fit. [(x²=83.25, sd=63, x²/ sd=1.3, RMSEA=0.056, GFI=0.89, AGFI= 0.84, CFI=0.94, NNFI= 0.93)]. According to path analysis results, it has been reported that learning strategies has a significant effect for prediction of academic achievement, whereas locus of control did not. predict learning strategies significantly. Findings were discussed in the light of related literature.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153451
http://hdl.handle.net/11452/12377
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2011 Cilt 24 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_2_10.pdf467.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons