Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12372
Title: Teftiş uygulamalarının öğretmenlerde yarattığı stres düzeyinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of teachers’ stress level caused by applications of supervision
Authors: Gündüz, Yüksel
Coşkun, Kerem
Keywords: Öğretmen
Stres
Teftiş
Müfettiş
Teacher
Stress
Supervision and supervisor
Issue Date: 1-Aug-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gündüz, Y. ve Coşkun K. (2011). “Teftiş uygulamalarının öğretmenlerde yarattığı stres düzeyinin incelenmesi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 24(2), 367-388.
Abstract: Bu araştırmanın amacı, ilköğretim kurumlarındaki teftiş uygulamalarının öğretmenlerde yarattığı stres düzeyini ortaya koymaktır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2009-2010 öğretim yılında Samsun ili Merkez, Asarcık, Vezirköprü ve Lâdik ilçelerindeki ilköğretim okullarında görev yapan 3163 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklemini ise, evrenden “tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilen 402 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen 34 maddelik bir ölçekle toplanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0,94’dür. Ölçekle elde edilen veriler ortalama, standart sapma, t testi ve tek yönlü varyans analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, öğretmenler, “müfettişin olumsuz davranışları” ve “değerlendirme kriterleri”nden dolayı “ortalama değerin üstünde” bir stres yaşarken, “teftiş sisteminin genel olumsuz etkileri”nden dolayı “ortalama değere oldukça yakın” bir düzeyde stres yaşamışlardır. Öğretmenlerin teftiş uygulamalarından dolayı genel olarak “orta düzeyin üzerinde” bir stres yaşamışlardır. Öğretmen görüşleri arasında bölge, cinsiyet, mesleki kıdem ve ödül değişkenine göre anlamlı farklılıklar bulunurken, yaş, eğitim ve hizmet içi eğitim değişkenine göre anlamlı bir fark bulunamamıştır.
The purpose of this study is to determine level of stress on elementary school teachers which applications of supervision cause. In the study survey method was used. The universe of the research consisted of 3163 elemetary school teacher who worked in schools in Samsun, Asarcik, Lâdik, Vezirkopru. Sample of the study consisted of 402 elementary school teachers who were chosen randomly. Data was collected through the scale with 34 items which was developed by the researchers. The scale’s value of Cronbach Alpha is 0.94. The data that was collected by means of the scale, was analyzed in terms of means, standart deviation, t-test and one way ANOVA. According to results the teacher experienced more stress than the mean because of “the supervisor’s negative behaviours” and “evaluation criteria” and they had a stres level that was very close to the mean because of general negative effects of supervision. the Teachers generally experienced more stress than means due to the applications of supervision. While significant differences were found according to district, gender, professional experience and professional awards, no significant difference was defined with respect to age, edecational level and in-service education.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153446
http://hdl.handle.net/11452/12372
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2011 Cilt 24 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_2_5.pdf439.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons