Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12370
Title: The interdisciplinary dialogue as a path to evolutionary growth of the pedagogical knowledge
Other Titles: Gelişimsel büyümenin pedogojik bilgisine bir yol olarak disiplinlerarası iletişim
Authors: Marulevska, Krassimira Teofilova
Keywords: Acientific approach
Instructional design
Primary education
Bilimsel yaklaşım
Öğretim tasarısı
İlköğretim
Issue Date: 1-Aug-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Marulevska, K.T. (2011). “The interdisciplinary dialogue as a path to evolutionary growth of the pedagogical knowledge”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 24(2), 335-353.
Abstract: My research activity is an attempt to reveal the practical possibilities for the realization of the synergetic approach into the educational process of primary school students. Two main circumstances provoked this investigation. First, it is namely the need to overcome the rational-reproductive approach in the educational process and to create an atmosphere for self-realization, self-development, self-recognition and maximum development of the personal potential of the primary school students. Second, certain conditions for encouraging of the self-organization processes are at hand, viewed in the light of the synergetic understanding of the complex dynamic systems in the educational process of the primary school students. The aim of the investigation is to create a model variant of a project-based educational activity for primary school students applying the synergetic approach in order to ameliorate the quality of education. The research hypothesis is connected with the possibility for amelioration of the educational quality in the primary school classes via: 1) implementation of the synergetic variant of the project-based activity into the educational process, including the mechanisms of self-organization on the different hierarchical levels of the educational process; 2) independent students’involvement into important personal problem-solving activities in the context of the synergetic interaction.
Benim araştırma çalışmalarım bilimsel yaklaşımın ilkokul sınıflarında okuyan öğrenciler üzerindeki pratiksel uygulama olanaklarını açıklamaya yöneliktir. Bu yöndeki ilgim iki önemli nedene dayanmaktadır. Birincisi, öğrenimde rasyonelreprodüktif yöntemi aşmak ve ilkokulda okuyan öğrencilerin kendilerini geliştirme, kanıtlama, kabul ettirme ve kişilik potansiyellerini göstermelerine olanak sağlama gereksinimi kendini hissettirmektedir. İkincisi, karmaşık ve açık dinamik sistemlere sinerjetik açıdan bakıldığında ilkokulda öğrenim gören öğrencilerin organize olmalarına yönelik süreçleri tetikleyecek koşullar da ortadadır. Çalışmanın temel amacı ilkokulda okuyan çocukların öğrenimine yönelik olarak bilimsel yaklaşıma dayalı bir öğretim tasarı model örneği oluşturarak, ilkokul öğretiminin niteliksel gelişimine katkıda bulunmaktır. Öne sürülen çalışma hipotezi ilkokul sınıflarındaki öğretimin niteliksel değişimini sağlama yönünde şu olanakları göz önünde bulundurmaktadır: 1. Pedagojik pratikler seyrinde, eğitim ve öğretimin tüm hiyerarşik süreçlerinde sinerjetik yaklaşıma dayalı öğretim tasarısını uygulamak: 2. Gerekli sinerjetik etkileşim koşulları sağlayarak, önemli kişisel sorunlarının çözümünde öğrencilerin öğrenme yeteneklerini aktif hale getirmek.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153444
http://hdl.handle.net/11452/12370
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2011 Cilt 24 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_2_3.pdf413.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons