Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12368
Title: Öğretmen adaylarının demokratik değerler ile öğrenci kontrol ideolojilerine ilişkin görüşleri arasındaki ilişki
Other Titles: The relationship between democratic values of prospective teachers and their views about pupil control ideologies
Authors: Yılmaz, Kürşad
Keywords: Demokratik değerler
Kontrol
Öğrenci kontrolü
Öğretmen adayları
Democratic values
Control
Pupil control ideology
Prospective teachers
Issue Date: 1-Aug-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, K. (2011). “Öğretmen adaylarının demokratik değerler ile öğrenci kontrol ideolojilerine ilişkin görüşleri arasındaki ilişki”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 24(2), 297-315.
Abstract: Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının demokratik değerleri ile öğrenci kontrol ideolojilerine ilişkin görüşlerini ve bu iki görüş arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Tarama modelindeki araştırmanın örnekleminde 493 öğretmen adayı bulunmaktadır. Araştırmanın verileri “Demokratik Değerler Ölçeği” ve “Öğrenci Kontrol İdeolojileri Ölçeği” ile toplanmıştır. Analizlerde betimsel istatistikler, t-testi ve pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının gözetimci kontrol ideolojisine ilişkin görüşü çok yüksek değildir. Ancak öğretmen adayları, demokratik değerlerde yüksek bir ortalamaya sahiptir. Katılımcıların görüşleri öğrenim gördükleri programa göre değişmemektedir. Katılımcıların demokratik değerler toplam puan, eğitim hakkı alt boyutu ve dayanışma alt boyutundaki görüşleri ile öğrenci kontrol ideolojileri arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Ancak özgürlük alt boyutu ile öğrenci kontrol ideolojileri arasında ters yönde, düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişki vardır.
The purpose of this study is to determine the prospective teachers’ views about democratic values and pupil control ideologies. The study also attempted to determine the relationship between democratic values and pupil control ideologies. 493 prospective teachers were included in the sample of the survey model research. The data obtained from the study was gathered using “Democratic Values Scales” and “Pupil Control Ideology Scale”. Descriptive statistics, t-test, and pearson correlation analysis are used in data analysis. According to the findings, prospective teachers’ view about custodial pupil control ideology is no very high. However prospective teachers have highest average in democratic values. The participants’ views do not vary according to educational program. There were no relationships between the prospective teachers’ views about democratic values, rights of education, and solidarity and pupil control ideology. But, there is a low, and negative relationship between the participants’ views about pupil control ideologies and freedom
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153442
http://hdl.handle.net/11452/12368
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2011 Cilt 24 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_2_1.pdf371.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons