Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1234
Title: Örgütsel iletişimin analizinde iş tatmini, iletişim doyumu ve işten ayrılma niyeti ilişkisi: Perakende sektöründe bir uygulama
Other Titles: An analysis of organizational communication with using the relationship between job satisfaction, communication satisfaction and turnover intention: A practicum study in retail sector
Authors: Bağdoğan, Selver Yıldız
Sezer, Mevlüde
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Bilim Dalı.
Keywords: İş tatmini
İletişim doyumu
İşten ayrılma niyeti
Örgütsel iletişim
Örgüt içi iletişim
Çalışanlar arası iletişim
Job satisfaction
Communication
Satisfaction
Turnover intention
Intention to quit
Organizational communication
Communication among employees
Issue Date: 26-Mar-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sezer, M. (2018). Örgütsel iletişimin analizinde iş tatmini, iletişim doyumu ve işten ayrılma niyeti ilişkisi: Perakende sektöründe bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Örgütsel iletişimin etkinliğini araştırmak amacıyla iş tatmini, iletişim doyumu ve işten ayrılma niyetinin analiz edildiği bu çalışmada, uygulama alanı olarak perakende sektöründeki bir firma seçilmiştir. İsveç kökenli, mobilya ve aksesuar satışı faaliyetlerini gerçekleştiren bu firmanın Bursa'daki şubesinden veriler elde edilmiştir. Araştırmada, iş tatmini ölçmek amacıyla Minnesota İş Tatmini Ölçeği, iletişim doyumu verilerin görüntüsünü oluşturmak için Downs&Hazen İletişim Doyumu Ölçeği ve işten ayrılma niyetini ortaya koyabilmek amacıyla Camman, Fichman, Jenkins and Klesh'in oluşturduğu Örgütsel Değerlendirme Anketindeki ifadeler soru formuna eklenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda iş tatmini ve iletişim doyumunun birbirleriyle anlamlı ilişkili olduğu ve işten ayrılma niyeti ile aralarında bir etkileşim olduğu sonucuna ulaşılmış ve tüm boyutlar açısından demografik yapıdan kaynaklı farklar ortaya konmuştur.
In this study where job satisfaction, communication satisfaction and turnover intention were analyzed, an organization in retail sector was chosen as a field study in order to investigate the effectiveness of organizational communication. The data were obtained from a company's branch in Bursa which originated from Sweden and sells furniture and accessories. In order to measure job satisfaction, the Minnesota Job Satisfaction Scale was used in this study and to collect the data of communication satisfaction Downs & Hazen Communication Satisfaction Scale was chosen and some questions in the Organizational Evaluation Questionnaire of Camman, Fichman, Jenkins and Klesh were added into the questionnaire in order to get the view of turnover intention. As a result of this study, it was concluded that job satisfaction and communication satisfaction were significantly related to each other and there was an interaction with turnover intention and also differences in terms of all dimensions are revealed due to demographic structure.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1234
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
502926.pdf3.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons