Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1229
Title: Uluslararası finansal raporlama standartları ile Amerikan genel kabul görmüş muhasebe standartları arasındaki yakınsama çalışmalarının stok maliyetlerinin hesaplanmasına etkileri
Other Titles: The effects of convergence between international financial reporting standards and American general accepted accounting standards on calculation of iventory costs
Authors: Bozkurt, Orhan
Ergün, Ertuğrul
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe ve Denetim Bilim Dalı.
Keywords: UFRS
Finansal raporlama
Yakınsama
Stok maliyetleri
US-GAAP
IFRS
Financial accounting
Inventory cost
Convergence
Issue Date: 24-Jan-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ergün, E. (2018). Uluslararası finansal raporlama standartları ile Amerikan genel kabul görmüş muhasebe standartları arasındaki yakınsama çalışmalarının stok maliyetlerinin hesaplanmasına etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Küreselleşen dünyada muhasebe standartları tek tip olma eğilimi göstermektedir. Bu doğrultuda, finansal raporlama uygulamalarının uyumu için uluslararası muhasebe standartları (UFRS) geliştirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise, Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) tarafından yayınlanan genel kabul görmüş muhasebe standartları (US-GAAP) yer almaktadır. Bu çalışmayla, UFRS ve US-GAAP arasındaki yakınsama çalışmaları ve stok değerleme yöntem farklılıklarının finansal raporlamalara etkilerinin öğrenilmesi amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmeye yönelik, kapsamlı literatür taraması yapılmış olup, araştırma sorularıyla birlikte örnek finansal tablolar üzerinden uygulama yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda UFRS ve US-GAAP kapsamında uygulanan farklı stok hesaplama yöntemleri neticesinde finansal tablolarda farklı değerler elde edildiği tespit edilmiştir.
Accounting standards in the globalizing world tend to be uniform. Accordingly, international accounting standards (IFRS) have been developed for the harmonization of financial reporting practices. In the United States, there are generally accepted accounting standards (US-GAAP) issued by the Financial Accounting Standards Board (FASB). By this work, it is aimed to learn the convergence studies between IFRS and US-GAAP and the financial reporting effects of inventory valuation method differences. In order to achieve this aim, a comprehensive literature search was conducted and the sample questions were applied on the sample financial statements together with the research questions. As a result of the study, it has been determined that different values are obtained in the financial statements as a result of different inventory calculation methods applied under IFRS and US-GAAP.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1229
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
502505.pdf3.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons