Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12250
Title: AYGM kıyı ve liman yapıları inşaatlarına ilişkin deprem teknik yönetmeliğine (2008) göre ağırlık tipi rıhtım duvarlarının limit durum duyarlılık analizi
Other Titles: Limit state sensitivity analysis of gravity type quaywalls according to AYGM technical code for coastal and port structures in seismic zones (2008)
Authors: Aydoğan, Burak
Keywords: Ağırlık tipi rıhtım yapısı
Pseudo–statik analiz
Sismik kuvvetler
Duyarlılık analizi
Gravity type quaywall
Pseudo–static analysis
Seismic forces
Sensitivity analysis
Issue Date: 25-Aug-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydoğan, B. (2017). "AYGM kıyı ve liman yapıları inşaatlarına ilişkin deprem teknik yönetmeliğine (2008) göre ağırlık tipi rıhtım duvarlarının limit durum duyarlılık analizi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 22(2), 201-218.
Abstract: Bu çalışmada ağırlık tipi monoblok bir rıhtım yapısının kayma ve devrilmeye karşı güvenliği, AYGM Kıyı ve Liman Yapıları, Demiryolları, Hava Meydanları inşaatlarına ilişkin Deprem Teknik Yönetmeliğince (2008) tanımlanan geleneksel pseudo-statik analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Basitleştirilmiş ağırlık tipi bir rıhtım yapısının tasarım parametrelerine olan hassasiyetinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Sistemin devrilme ve kayma güvenlikleri açısından limit boyutlarının tasarım parametrelerinin değişimi ile değişkenliği incelenmiştir. Değerlendirmeler hem Kontrollü Hasar (KH) hem de Minimum Hasar (MH) performans düzeyleri için yapılmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki; düşük eşdeğer deprem ivme katsayısı (kh) değerlerinde yapı boyutunu belirleyen etki devrilme güvenliği olurken, kh yükseldikçe kayma güvenliği belirleyici olmaktadır. Sürtünme katsayısının kritik yıkılma modunun değişimini etkilediği, yüksek sürtünme katsayısının daha yüksek kh değerlerinde devrilme modundan kayma moduna geçişe sebep olduğu ve bunun sonucunda yapı boyutlarının küçüldüğü görülmüştür.
In this study, the stability of a monoblock gravity type quaywall was evaluated based on the traditional pseudo-static approach as suggested by AYGM Technical Code for Coastal and Port Structures in Seismic Zones (2008). Sensitivity analysis of the stability of a simplified monoblock quaywall structure to the design parameters was conducted. Variability of the critical structure dimensions with the variability of the design parameters in terms of sliding and overturning is studied. Controlled (CD) and Minimum Damage (MD) performance levels were considered in the evaluation of the results. Results indicated that overturning criteria limits the structure dimensions for relatively small horizontal seismic coefficient (kh) values, while the structure dimensions are limited by the sliding criteria for relatively high values of kh. Friction coefficient is found to be effective on the critical failure mode. Higher values of friction coefficient causes a transition from overturning mode to sliding mode at higher values of kh which results with smaller structure dimensions.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/343228
http://hdl.handle.net/11452/12250
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2017 Cilt 22 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_2_17.pdf2.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons