Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1225
Title: Farklı lokasyonlarda yetiştirilen bazı melez mısır çeşit adaylarının verim ve verim öğelerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of yield and yield parameters for some candidate hybrid corn cultivars grown in different locations
Authors: Turgut, İlhan
Doğanlar, Cafer
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Mısır
Verim ve verim öğeleri
Korelasyon
Kalite özellikleri
Stabilite
Maize
Yield and yield parameters
Correlation
Quality characteristics
Stability
Issue Date: 6-Jul-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğanlar, C. (2018). Farklı lokasyonlarda yetiştirilen bazı melez mısır çeşit adaylarının verim ve verim öğelerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, 2016 yılında ana ürün koşullarında Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre üç tekerrürlü olarak 32 adet atdişi melez mısır genotipi ile 4 adet mısır çeşidinin verim ve verim öğelerini belirlemek amacıyla Bursa, Adapazarı ve Konya lokasyonlarında yürütülmüştür. Araştırmada 16 özellik incelenmiştir. Araştırma sonucunda bitki boyu, koçan yüksekliği, koçan uzunluğu, koçanda sıra sayısı, koçanda tane sayısı, 1000 tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, hasatta tane nemi, tane verimi, tane kalite özelliklerinden ham protein, ham nişasta, ham selüloz ve ham kül oranında genotip, çevre ve genotip x çevre interaksiyonlarının istatistiki açıdan önemli olduğu belirlenmiştir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda tane verimi ile koçan uzunluğu, koçanda sıra sayısı, sırada tane sayısı, bitkide koçan sayısı, 1000 tane ağırlığı ve hektolitre ağırlığı arasında olumlu ve önemli, tane verimi ile hasatta tane nemi arasında ise olumsuz ve önemli ilişkiler tespit edilmiştir. Teknolojik analizlerden tane verimi ile ham protein ve ham selüloz arasında olumlu ve önemli, tane verimi ile ham yağ arasında ise olumsuz ve önemli ilişkiler tespit edilmiştir. Tane verimi bakımından Bursa lokasyonunda öne çıkan ümitvar çeşit adayı 1733,3 kg/da ile 16 nolu genotip, Adapazarı lokasyonunda 1493,0 kg/da ile 12 nolu genotip, Konya lokasyonunda ise 1458,0 kg/da ile 17 nolu genotiptir. Stabilite analizi sonucunda tane verimi bakımından 30 nolu genotip stabil çeşit adayı olarak belirlenmiştir.
This research was carried out in a Randomized Block Design Experiment with three replicates in order to determine the yield and yield parameters of 32 dent corn hybrids genotype and 4 commercial dent corn varieties grown as the main crop in Bursa, Adapazarı and Konya in 2016. In this study 16 parameters were investigated. As a result of the research, plant height, ear height, ear length, number of rows per ear, number of seeds per ear, 1000 seed weight, weight of hectoliter, grain moisture at harvest and grain yield were determined. Grain quality characteristics were also measured including raw protein, raw starch, raw cellulose and raw ash percentage and were found to have statistically significant difference between genotypes, environments and genotype x environment interactions. As a result of correlation analysis, significant positive correlations between grain yield and ear length, number of row per ear, number of rows on the ear, ear number per plant, 1000 seed weight, weight of hectoliter were found. Significant negative correlations between grain yield and grain moisture at harvest were determined. Technological analysis shown that there were significant positive correlations between grain yield and raw protein and raw cellulose. A significant negative correlation was also detected between grain yield and raw fat. Genotype 16 was the most promising cultivar candidate in Bursa with a grain yield of 1733,3 kg/da. Genotype 12 performed best in Adapazarı with 1493,0 kg/da and genotype 17 was best in Konya with 1458,0 kg/da grain yield. Genotype 30 was the most promising candidate with regard to grain yield stability.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1225
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
521897.pdf2.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons