Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12245
Title: Termiyonik vakum ark ile üretilen InGaAsN ince filmlerin bazı fiziksel özellikleri
Other Titles: Some physical properties of the InGaAsN thin films deposited by thermionic vacuum arc
Authors: Korkmaz, Şadan
Keywords: InGAsN
Yüzey özellikleri
Optik özellikler
İnce film
InGaAsN
Surface properties
Optical properties
Thin film
Issue Date: 20-Jul-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Korkmaz, Ş. (2017). "Termiyonik vakum ark ile üretilen InGaAsN ince filmlerin bazı fiziksel özellikleri". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 22(2), 121-128.
Abstract: Bu çalışmada InGaAsN ince filmler ilk defa farklı bir teknik olan Termiyonik Vakum Ark (TVA) tekniği ile üretilmiştir. InGaAsN ince filmler üretilirken TVA üretim parametreleri belirlenmiştir. İnce filmler üç farklı alt taş üzerine gerçekleştirilmiştir. Bunlar cam, Si ve Polietilen tereftalat (PET) alt taş malzemedir. Üretilen ince filmlerin XRD analizleri ile kristal yapıları aydınlatılmaya çalışılmıştır. Yüzey bileşenleri için EDX analizi kullanılmıştır. Filmlerin yüzey oluşumları atomik kuvvet mikroskobu ile görüntülendi. UV-Vis spektrofotometresi ile elde edilen soğurma değerlerinden ise yapıların yasak enerji aralıkları değerleri incelenmiştir. Sonuçlara göre, farklı alt taşlar üzerine farklı atomik bileşimler elde edilmiştir.
In this paper, InGaAsN thin films were deposited by Thermionic Vacuum Arc (TVA) for the first time. Deposition parameters were determined. These films were grown on different type substrate material. These are glass, Si and poly Polyethylene terephthalate (PET) materials. Crystal structures of the produced samples were investigated by XRD analysis of the produced samples. Atomic concentrations of the deposited samples were investigated by EDX. The surface properties of the films were imaged by atomic force microscopy. Band gap values were calculated by optical method from the absorbance spectra of the UV-Vis spectrophotometer. According to obtained results, different atomic ratios were detected.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/338654
http://hdl.handle.net/11452/12245
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2017 Cilt 22 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_2_11.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons