Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12241
Title: LNG ortamında çalışan telsiz duyarga ağları için gigahertz kanal modellenmesi
Other Titles: Gigahertz channel modeling for wireless sensor networks operating in LNG environment
Authors: Akkaş, Mustafa Alper
Keywords: LNG
Telsiz duyarga ağları
Elektromanyetik modelleme
Wireless sensor networks
Electromagnetic modelling
Issue Date: 11-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akkaş, M. A. (2017). "LNG ortamında çalışan telsiz duyarga ağları için gigahertz kanal modellenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 22(2), 75-84.
Abstract: LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) doğal gazın -162 ºC’de soğutulması ile oluşturulan temiz, renksiz ve zehirsiz bir sıvıdır. Bu soğutma işlemi sayesinde doğal gazın hacmi 600 kat daha küçültülerek, LNG’nin depolanmasını ve taşınmasını kolaylaştırmaktadır. LNG' nin özgül ağırlığı basınç, sıcaklık ve karışıma göre değişir ve ortalama 1,0 kg/litre su ile mukayese edildiğinde, 0,46 kg/litre’ye eşittir. LNG’nin özgül ağırlığının düşük olması elektromanyetik dalgaların yayılımı ve TDA (Telsiz Duyarga Ağları)’nın haberleşebilmesi için bir avantajdır. Ayrıca bu çalışmada TDA’lar için LNG yol kaybı, yansıma etkisi ve BHO (Bit Hata Oranı)’a ya göre LNG ortamı analiz edilip, modellenmiştir. Yayılım karakteristikleri teorik yaklaşım ile incelenmiştir. Teorik analizler ve simülasyon sonuçları 10 GHz – 13 GHz bant aralığında, 10 metre civarı bir kablosuz haberleşme olacağını ispatlamaktadır.
LNG (Liquefied Natural Gas) is a clear, colorless and non-toxic liquid which forms when natural gas is cooled to -162 ºC. The cooling process shrinks the volume of the gas 600 times, by this way making LNG easier and safer to store and ship. The density of LNG is around 0.46 kg/liter, depending on pressure, temperature, and composition, compared to water at 1.0 kg/liter. The lesser density of LNG is also an advantage for the propagation of the electromagnetic waves and communication of WSN (Wireless Sensor Networks) in LNG medium. Then here in this work LNG has analyzed according to path loss, multipath effect and providing an evaluation about the Bit Error Rate (BER) of the modelled channel depending on the LNG medium for WSNs. The propagation characteristics are investigated using a theoretical approach. The theoretical analysis and the simulation results prove the feasibility of wireless communication about 10 m range in the 10 GHz – 13 GHz band range in LNG medium.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/338651
http://hdl.handle.net/11452/12241
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2017 Cilt 22 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_2_7.pdf1.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons