Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1220
Title: Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesinde yaşayan 15 – 49 yaş evli kadınların aile planlaması yöntemlerini kullanma durumları, doğurganlık özellikleri ve bunları etkileyen etmenler
Other Titles: The usage of family planning methods and fertility characteristics and affecting factors of 15-49 aged married women living in Nilufer Public Health Training and Research Area
Authors: Aytekin, A. Hamdi
Aydın, Neriman
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
Keywords: Aile planlaması
15-49 yaş evli kadın
Kontraseptif kullanımı
Family planning
15-49 aged married women
Contraceptive usage
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, N. (2004). Nilüfer halk sağlığı eğitim ve araştırma bölgesinde yaşayan 15 – 49 yaş evli kadınların aile planlaması yöntemlerini kullanma durumları, doğurganlık özellikleri ve bunları etkileyen etmenler. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Araştırma, 01 Temmuz- 21 Kasım 2003 tarihleri arasında, Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim Araştırma Bölgesi'nde yaşayan 15-49 yaş evli kadınlardan rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen 800 kadında yapılmıştır. Bölge'deki kadınların aile planlaması (AP) yöntem kullanma durumları ve bunu etkileyen faktörleri saptamak amaçlanmıştır. Araştırmaya alınan kadınların yaş ortalaması 34,5 ± 7,8'dir. Kadınların %61,5'ini Bursa'ya göçle gelenler oluşturmaktadır. Kadınların ortalama gebelik sayıları 2,8 ± 1,8 olarak bulunmuştur. Beş yıldan az öğrenim gören kadınlar 5 yıl ve üzerinde öğrenim görenlerden daha küçük yaşta evlenmişler ve daha çok sayıda gebe kalmışlardır. Çalışan kadınların gebelik sayıları çalışmayan kadınlardan fazla bulunmuştur. Araştırmaya alınan kadınların%99,7'si en az bir AP yöntemi bilmektedir. En çok bilinen yöntem Rahim İçi Araç (RİA), en az bilinen ise Takvim Yöntemidir. Kadınların %84,8'i halen bir yöntem kullanmaktadır. En çok kullanılan yöntem %51,4 ile geri çekmedir. Modern yöntemlerden en çok tercih edilen ise %26,7 ile RİA'dır. Kullanılan AP yönteminin kadın tarafından güvenilir bulunması ve kullanımının kolay olması en çok tercih nedenleridir. Daha önce başka bir yöntem kullanıp değiştiren kadınların oranı %39,9'dur. En çok değiştirilen yöntem RİA, en çok değiştirme nedeni sağlık personeli önerisidir. Yaşayan toplam çocuk ve erkek çocuk sayıları istemeden gebe kalan kadının kararını etkilemektedir. Yaşayan erkek çocuğu olmayan kadınların %70,2'si istemeden gebe kalırlarsa doğuracaklarını söylemekte, yaşayan 1 erkek çocuğu olan kadınlarda bu oran %57,2'ye düşmektedir. Halen geleneksel yöntem kullanmakta olanların modern yöntem kullanmakta olanlara göre ortalama yaşları daha büyük, ortalama evlilik süresi ve ortalama AP yöntemi kullanma süresi daha uzundur. Kadının öğrenim düzeyinin artması ile gebelik sayısı azaldığı için ana çocuk sağlığı doğrudan etkilenecek ve daha sağlıklı toplumlar ortaya çıkacaktır.
This research has been performed among randomly selected 800 married women between 15-49 ages and living in of Nilüfer Public Health Training and Research Area during 1st of July and 21st of November 2003. The aim is to identify the usage of family planning methods of the women living in this area and affecting factors. The average ages of women in this research is 34,5 ± 7,8 years. 61,5 percent of these women was migrated. The average number of pregnancy is found as 2,8 ± 1,8. Women who were graduated less than 5 years has married in younger ages and had higher numbers of pregnancies than women who graduated 5 years and more. Additionally it was found that the average number of pregnancies was lower for working women. 99,7 percent of the women know at least one family planning method. Intra Uterin Devices (IUD) is the mostly known method and the periodic abstinence (calendar rhythm method) is the least one. 84,8 percent of the women currently use a method. The mostly used one is withdrawal with 51,4 percent. The most preferred modern method is IUD with 26,7 percent. The easy usage and safetiness of the family planning method is the factors effecting most for choosing. The percentage of the women changing the method they used before is 39,9. IUD is mostly changed method and reason is the suggestion of a health proffessional. The numbers of total living children and son are effecting the decision of the women who had unwanted pregnancy. 70,2 percent of the women not having a living son declared that they would bear if they had an unwanted pregnancy, however this percentage is lowered to 57,2, if the women had one living son. The average age, average marriage time and average time of using family planning methods of the women currently using traditional methods are higher than the modern methods users. As the average number of pregnancy decreases with the increasing of educational level of the women, the mother and child health would increase and more healthy society would come out.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1220
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
535436.pdf3.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons