Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1219
Title: Örgütlerde uygulanan motivasyon araçlarının işten ayrılma niyetine etkisi
Other Titles: Effectiveness of motivation tools implemented in organizations on the intention to leave of employment
Authors: Bağdoğan, Selver Yıldız
Saygılı, Ayşe
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Bilim Dalı.
Keywords: Motivasyon
İçsel motivasyon
Dışsal motivasyon
İşten ayrılma niyeti
Motivation
Internal motivation
External motivation
Intention to leave of employment
Issue Date: 9-Mar-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Saygılı, A. (2018). Örgütlerde uygulanan motivasyon araçlarının işten ayrılma niyetine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Motivasyon, diğer sektörlerde olduğu gibi hazır heton sektöründe de üzerinde durulan önemli konulardan biridir. Çalışanları motive etmek ve örgütlerinde kalmaya devam etmelerini sağlamak kolay bir iş değildir. Motivasyonu ve işten ayrılma niyetini etkileyen birbirinden farklı faktörleri sıralamak mümkündür. Bu çalışmada içsel ve dışsal motivasyon faktörlerinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla öncelikle literatürdeki konu ile ilgili çalışmalar incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini merkezi Bursa da olan aynı zamanda Bandırma ve Kütahya'da da hizmet veren hazır beton sektöründeki bir örgütün mavi yaka çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmanın bulgularına göre, "Başarıdan dolayı ekstra ücret ödenmesi", "Yapılan işte başarılı olmak" ve "İzin kullanılması gerektiğinde izin verilmesi" çalışanların motivasyon düzeylerini arttırdığı belirlenmiştir. Elde edilen diğer bir sonuç ise dışsal motivasyon araçlarının, içsel motivasyon araçlarına göre işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinin daha fazla olduğudur. Ayrıca motivasyon ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna da ulaşılmıştır.
Motivation is one of the important issues accentuated in Ready- Mixed Concrete industry as it is in other sectors. It is not an easy task both to motivate employees and keep them in their organizations. It is possible to list different factors which affect motivation and intention to leave of employment. In this study, the effects of internal and external motivation factors on the intention to leave of employment have been researched. For this purpose, studies on this subject in the literature have been examined first. The sample of this research is constituted with the blue-collar workers of a ready-mixed concrete organization whose head office is in Bursa and also serves in Bandırma and Kütahya. According to the findings of the research, it was determined that employees' motivation levels were increased by "extra payment due to success", "succeeding at the job" and "giving permission when it is required". Another result obtained from the research is that external motivation tools have more influence on the intention to leave of employment than internal motivation tools. It was also found that there was a negative meaningful correlation between motivation and intention to leave of employment.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1219
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
502391.pdf1.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons