Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1218
Title: Devlet destekli yatırım projelerinde yatırımcının yaptığı hatalar ve karşılaşılan sorunlar ve TRB1 bölgesinde uygulama
Other Titles: Investors mistakes and encountered problems in state-supported investment projects and an application in the TRB1 region
Authors: Kaygusuz, Sait Yüksel
Özek, Eray Utku
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe Finansman Bilim Dalı.
Keywords: Yatırım
Teşvik
Hibe
Devlet
Destek
Proje
İmalat
Investment
Incentive
Grant
State
Support
Project
Manufacturing
Issue Date: 30-Mar-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özek, E. U. (2018). Devlet destekli yatırım projelerinde yatırımcının yaptığı hatalar ve karşılaşılan sorunlar ve TRB1 bölgesinde uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Ülkemizde yatırım teşvik uygulamaları, sanayinin geliştirilmesi amacıyla 1913'te çıkarılan Teşviki Sanayi Kanunu Muvakkatı'na kadar uzanmaktadır. Günümüzde aynı amaçla imalat sanayii yatırım projelerine birçok destek verilmektedir. Hibe desteği, vergi muafiyetleri, vergi indirimleri, faizsiz krediler, faiz indirimli krediler, yatırım yeri tahsisi, istihdam destekleri gibi birçok unsur yatırımcıları yatırım kararını olumlu yönde etkilemektedir. Ancak yatırım teşviklerinden yararlanarak yapılan birçok yatırımın kaderi atıl duruma düşmek olmuştur. Bu durumun nedenlerini tespit etmek amacıyla TRB1 bölgesinde 2012-2017 yıları arasında çeşitli kurumlardan hibe desteği almış veya teşvik belgesiyle yatırım yapmış imalat işletmeleriyle anket yapılmış ve yüz yüze görüşülmüştür. Birinci bölümde yatırım projeleri ele alınmış, ikinci bölümde devlet desteği veren kurumlar/kuruluşlar ve destek unsurları verilmiştir. Üçüncü bölümde ise katılımcı işletmelerin demografik özellikleri, devlet desteklerine karşı tutumları, yaptıkları hatalar ve karşılaştıkları sorunların yer aldığı araştırma anketinin frekans analizleri yapılmış ve bu konularla ilgili bulgulara yer verilmiştir.
The investment incentive practices in our country extend to the "Temporary Law of Industrial Encouragement" which was issued in 1913 for the purpose of developing the industry. Today, much support is given to manufacturing industry investment projects for the same purpose. Many factors, such as grant support, tax exemption, tax deduction, interest-free credit, interest-discounted credit, investment location support, employment support, etc., are affecting the investment decision positively. However, many investments made by taking advantage of investment incentives have fallen into the idle state. In order to determine the causes of this situation, a survey and face-to-face interviews were conducted with the manufacturing enterprises that received grant support or investment incentives from various institutions in TRB1 region between 2012-2017. In the first part investment projects are dealt with, in the second part the institutions/organizations and support elements giving state support are given. In the third part, the frequency analysis of the survey where participant enterprises' demographic characteristics, their attitudes towards state supports, their mistakes and problems they encountered were analyzed and findings related to these topics were included.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1218
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
502247.pdf5.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons