Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1217
Title: Deneysel olarak oluşturulmuş tip 1 diyabette Teucrium leucocladum Boiss. subsp. leucocladum (kısa mahmut otu) ekstresinin oksidan ve antioksidan sistemler üzerine etkisi
Other Titles: Teucrium leucocladum Boiss. subsp. leucocladum in type1 diabetic rats: Effects on the oxidative and antioxidative systems
Authors: Taş, Sibel
Bassalat, Najlaa
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı/Zooloji Bilim Dalı.
Keywords: Diyabet
Streptozotosin
Teucrium leucocladum
Oksidatif stres
Antioksidan
Diabetes
Streptozotocin
Oxidative stress
Antioxidant
Issue Date: 28-May-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bassalat, N. (2018). Deneysel olarak oluşturulmuş tip 1 diyabette Teucrium leucocladum Boiss. subsp. leucocladum (kısa mahmut otu) ekstresinin oksidan ve antioksidan sistemler üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Diyabetes Mellitusta kan glikoz ve lipit düzeylerinde gözlenen artışa bağlı olarak gelişen oksidatif stres, diyabet komplikasyonlarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Teucrium leucocladum ise artan kan glikozu ve lipit düzeylerini düşürerek ve antioksidan enzim sistemlerine etki ederek oksidatif stresi azaltabilir. Bu çalışmada; streptozotosin ile tip 1 diyabet oluşturulmuş sıçanlarda Teucrium leucocladumbitki ekstresinin kan glikozu ve oksidan-antioksidan sistemler üzerine olan etkisi araştırıldı. Tip 1 diyabet streptozotosinin sıçanlara tek doz (65mg/kg) intraperitoneal olarak enjeksiyonu ile oluşturuldu. Teucrium leucocladumbitki ekstresi sıçanlara 21 gün süre ile 100 mg/kg intraperitoneal (I.P.) enjeksiyon yoluyla verildi. Wistar türü erkek sıçanlar rastgele kendi aralarında dört gruba ayrıldı; Kontrol (K), Kontrol+Teucrium leucocladum (K+ TL), Diyabet (D), Diyabet+Teucrium leucocladum (D+TL). Kontrol+Teucrium leucocladum grubunda kontrol grubuna göre; serum trigliserit, plazma ve doku(kas,karaciğer) malondialdehit düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı azalma saptanırken, paraoksonaz ve arilesteraz aktivitesinde ise anlamlı bir artış saptandı. Diyabet+Teucrium leucocladum grubunda diyabet grubuna göre kan glikoz, serum total kolesterol, trigliserit ve doku malondiadehit düzeylerinde anlamlı bir azalma bulunurken, serum insülin, plazma glutatyon peroksidaz düzeyinde, paraoksonaz ve arilesteraz aktivitesinde ise anlamlı artış olduğu saptandı. Sonuç olarak bu çalışmada; Teucrium leucocladumbitki ekstresinin tip 1 diyabet oluşturulmuş sıçanlarda, antihiperglisemik, antihiperlipidemik ve antioksidan etki gösterdiği bununla birlikte oksidatif strese karşı koruyucu ve /veya önleyici etki göstermesi nedeniyle diyabette tedavi/destekleyici olarak kullanılmasının yararlı olabileceği sonucuna varıldı.
Nowadays, Teucrium lecocladum plant is one of the most ancient herbal drugs grown in the world, which are gaining popularity as medicaments from time immemorial within Mediterranean countries and its extract is rich in natural antioxidants. The current study was designed to test the antioxidative and antidiabetic activities of Teucrium lecocladum plant on hypoglycemic, oxidative–antioxidative systems in streptozotocin-induced (65mg/kg) diabetic rats. Wistar rats were divided into four groups; Control(C), Control+Teucrium lecocladum (C+TL), Diabet (D), Diabet+ Teucrium lecocladum (D+TL). Teucrium lecocladum extract reduced enhanced tissue and plasma malondialdehyde levels and increased the reduced insulin. Also serum paraoxonase and arylesterase activity, erythrocyte superoxide dismutase and whole blood glutathione peroxidase enzyme quantitative were significantly increased in the C+ TL, D+Tl groups. In conclusion, this paper demonstrates that Teucrium lecocladum plant extract manifest antihyperglycemic, antihyperlipidemic effects, reduced the lipid peroxidation process and enhanced the antioxidative defense system in an experimental diabetic model.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1217
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
507088.pdf1.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons