Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/12167
Başlık: Effect of ethylene oxide, autoclave and ultra violet sterilizations on surface topography of pet electrospun fibers
Diğer Başlıklar: Etilen oksit, otoklav ve ultra viyole sterilizasyonlarıının pet elektroçekim liflerin yüzey topografisi üzerine etkisi
Yazarlar: Evke, Elif
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.
Düzyer, Şebnem
Hockenberger, Aslı
Uguz, Agah
Kahveci, Zeynep
Anahtar kelimeler: Electrospun fiber
Polyester
Sterilization
Characterization
Elektroçekim lif
Poliester
Sterilizasyon
Karakterizasyon
Yayın Tarihi: 21-Eki-2016
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Duzyer, S. vd. (2016). "Effect of ethylene oxide, autoclave and ultra violet sterilizations on surface topography of pet electrospun fibers". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 21(2), 201-218.
Özet: The aim of this study to investigate the effects of different sterilization methods on electrospun polyester. Ethylene oxide (EO), autoclave (AU) and ultraviolet (UV) sterilization methods were applied to electrospun fibers produced from polyethylene terephthalate (PET) solutions with concentrations of 10, 15 and 20 wt.%. The surface characteristics of the fibers were examined by scanning electron microscope (SEM), atomic force microscope (AFM), surface pore size studies and contact angle measurements. Differential scanning calorimetry (DSC) tests were carried out to characterize the thermal properties. Fourier Transform Infrared spectroscopy (FTIR) tests were performed to analyze the micro structural properties. SEM studies showed that different sterilization methods made significant changes on the surfaces of the fibers depending on the PET concentration. Although the effects were decreased with the increasing polymer concentration, the fiber structure was damaged especially with the EO sterilization. The contact angle values were decreased with the UV sterilization method the most.
Bu çalışmanın amacı farklı sterilizasyon metodlarının elektroçekim polyester lifleri üzerindeki etkisini incelemektir. PET lifleri; ağırlıkça %10,15 ve 20 oranında polietilen tereftalat (PET) içeren çözeltilerden elektroçekim yöntemiyle üretilmiş ve etilen oksit (EO), otoklav (AU) ve ultraviyole (UV) ile sterilize edilmiştir. Üretilen yüzeylerin yüzey karakterizasyonu taramalı elektron mikroskobu (SEM), atomik kuvvet mikroskobu (AFM), yüzey gözeneklilik boyutu analizleri ve temas açısı ölçümleriyle gerçekleştirilmiştir. Yüzeylerin termal özellikleri Diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) testleri; mikro yapısal özellikleri Fourier Transform Infrared spektroskopisi (FTIR) ile araştırılmıştır. SEM çalışmaları farklı sterilizasyon yöntemlerinin, polimer konsantrasyonuna bağlı olarak büyük değişikliklere neden olduğunu göstermiştir. Artan polimer konsantrasyonu ile yöntemlerin etkileri azalma gösterse de, lif yapısı -özellikle EO sterilizasyonunda oldukça zarar görmüştür. Temas açısı değerlerinde UV sterilizasyonu sonrası büyük düşüş görülmüştür.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/236556
http://hdl.handle.net/11452/12167
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Koleksiyonlarda Görünür:2016 Cilt 21 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
21_2_16.pdf1.39 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons