Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1215
Title: Kronik böbrek hastalığında periton diyalizi tedavisi: Retrospektif tek merkez deneyimi
Other Titles: Peritoneal dialysis treatment in chronic kidney disease: Retrospective single center experience
Authors: Yavuz, Mehmet
Bülbül, Esra Nur
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Kronik böbrek hastalığı
Periton diyalizi
Chronic kidney disease
Peritoneal dialysis
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bülbül, E. N. (2018). Kronik böbrek hastalığında periton diyalizi tedavisi: Retrospektif tek merkez deneyimi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kronik böbrek hastalığı dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artan sıklıkta görülen önemli mortalite ve morbidite nedenlerinden biridir. Kronik böbrek yetmezliği altta yatan böbrek hastalığı olsun ya da olmasın 3 aydan fazla uzun süreli glomerüler filtrasyon hızında (GFH) azalma (GFH<60 ml/dk/1,73 m² olması) ile karakterize kronik, ilerleyici, geri dönüşümsüz ve kan, idrar, görüntüleme yöntemleri ile ortaya konabilen yapısal veya fonksiyonel bozukluktur. GFH'ye göre beş evreye ayrılır. Son evrede hemodiyaliz, böbrek nakli ve periton diyalizi olarak renal replasman tedavi seçenekleri gündeme gelir. Çalışmamızda Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde periton diyalizi tedavisi uygulanan kronik böbrek yetmezliği hastalarının veri analizleri ile merkezimizin tecrübelerine dayanarak tedavi modalitesinin etkinliği ve farkını ortaya koymayı amaçladık. Çalışmaya fakültemiz Nefroloji kliniği, polikliniği ve diyaliz ünitesinde Ocak 1995- Mayıs 2017 tarihleri arasında kronik böbrek yetmezliği nedeniyle periton diyalizi tedavisi uygulanan 99 hasta dahil edildi. Tedavi süresi 6 aydan kısa olan ve tedavi ret ya da dış merkeze sevk nedenli takibimizden ayrılan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların demografik özellikleri, klinik ve laboratuvar bulguları elektronik ortamda hastane bilgi yönetim sistemi üzerinden retrospektif olarak incelendi. Hastaların 43'ü (%43,4) kadın, 56'sı (%56,6) erkek idi. Genel yaş ortalaması 41,77 bulundu. Periton diyalizi tedavi süresi ortalaması 92,12 ay olarak bulundu. Periton diyalizi tedavi modalitelerine göre bakıldığında hastaların 35'inin aletli periton diyalizi, 43'ünün sürekli ayaktan periton diyalizi, 21'inin ise tedavi süreci boyunca her iki modaliteyi de uyguladıkları saptandı. Aletli periton diyalizi uygulanan hastalarda tedavi süresinin diğer modalitelere göre daha fazla olduğu saptandı. Yine peritonit sıklığı bu grupta daha fazla saptandı. Hastaların 16'sında diyabetes mellitus (DM), 57'sinde hipertansiyon (HT) mevcuttu. Kronik böbrek hastalığının etyolojik nedeni incelendiğinde %26,3 sıklık ile en başta idyopatik, saptanabilen nedenler arasında ise %16,2 ile glomerülonefrit ve sırasıyla HT, ürolojik nedenlerin olduğu izlendi. Çalışmamızda hastaların yaş, cinsiyet, tedavi modalite seçimi, yıllar içinde rezidü renal fonksiyonlarının değişimi, enfektif komplikasyonları literatür verilerine göre incelenerek merkezimizin deneyimi ortaya konuldu.
Chronic renal disease is one of the major causes mortality and morbidity, which is increasingly common in our country as well as in the world. Chronic renal failure is chronic, progressive, irreversible and characterized by blood, urine, imaging methods characterized by a reduction in glomerular filtration rate (GFR <60 ml/dk/1,73 m²) with or without underlying renal disease over 3 months structural or functional disorder that can be manifested. Accordig to GFR, five stages are separated. In the last phase, renal replacement therapy options come to the fore as hemodialysis, kidney transplantation and peritoneal dialysis. In our study, we aimed to reveal the efficacy and awareness of the treatment modality based on the experience of our center with the data analysis of the patients with chronic renal failure who applied peritoneal dialysis treatment in Uludag University Medical Faculty Hospital. In our nephrology clinic, polyclinic and dialysis unit, we included 99 patients who underwent peritoneal dialysis treatment for chronic renal failure between January 1995 and May 2017. Patients whose treatment duration was less than 6 months and who separated from follow-up due to treatment refusal or referral to the external center were not included in the study. Demographic characteristics, clinical and laboratory findings of the patients were reviewed retrospectively with electronic hospital information management system. 43 (43,4%) of the patients were female and 56 (56,6%) were male. The general average was 41,77. The mean duration of peritoneal dialysis treatment was found to be 92,12 months. According to the peritoneal dialysis treatment modalities, 35 of the patients had automated peritoneal dialysis, 43 had continuous ambulatory peritoneal dialysis and 21 had applied both modalities during the treatment process. In patients who underwent automated peritoneal dialysis, the duration of treatment was found to be higher than the other modalities. The incidence of peritonitis was also higher in this group. Sixteen patients had diabetes mellitus (DM) and 57 had hypertension (HT). The etiologic causes of chronic renal disease was found to be idiopatic with a frequency of 26,3%, glomerulonephritis with 16,2%, and urological causes, respectively. In our study, the experience of our center was determined by examining age, sex, treatment modality selection, change of residual renal function in years, infective complications according to literature data.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1215
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
506948.pdf540.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons