Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1212
Title: Farklı rumen tamponlayıcılarının süt ineklerinde süt verimi, kompozisyonu, rumen fermantasyonu ve dışkıdaki fitik asit konsantrasyonu üzerine etkisi
Other Titles: Effect of different rumen buffers on rumen fermentation, phytic acid concentration in the manure, milk yield and milk composition in dairy COWS
Authors: Türkmen, İbrahim İsmet
Şen, Erkan
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Rumen tamponlayıcı
Kalkerleşmiş deniz algi,
Sodyum bikarbonat
Numen pH
Asidozis
Süt verimi
Süt kompozisyonu
Rumen buffer
Calcareous marine algea
Sodium bicarbonate
Magnesium oxide
Magnezyum oksit
Milk yield
Milk composition
Issue Date: 4-May-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şen, E. (2018). Farklı rumen tamponlayıcılarının süt ineklerinde süt verimi, kompozisyonu, rumen fermantasyonu ve dışkıdaki fitik asit konsantrasyonu üzerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Farklı rumen tamponlayıcılarının, süt verimi, bileşimi, rumen fermentasyonu, sindirilebilirlik ve dışkıdaki fitik asit konsantrasyonu üzerindeki etkileri, ad-libitum toplam karma rasyon ile beslenen, dördü rumen kanüllü on iki adet Holstein ırkı süt ineğinde (Sağılan Gün Sayısı 193 ± 67 gün) 4 x 4 Latin kare deney düzeninde incelenmiştir. Rasyon, pelet halde konsantre yem karması, mısır silajı ve yonca kuru otundan oluşmuş (kuru madde bazında % 50 kaba yem oranı), farklı tampon madde uygulama grupları şu şekilde oluşturulmuştur: 1) kontrol, 2) 200g/hayvan/gün sodyum bikarbonat, 3) 150g sodyum bikarbonat + 50g magnezyum oksit/hayvan/gün ve 4) 100g kalkerleşmiş deniz algi/hayvan/gün. Ruminal pH, dakikada bir ölçüm yapacak şekilde ayarlanan, rumen içine yerleştirilen kalıcı bir sistem kullanılarak, her deneme periyodunda 72 saat boyunca ölçülmüştür. Rumen sıvısı örnekleri, her deneme periyodunun ilk günü, 6 kez olarak alınmıştır. Toplam besin maddeleri sindirilebilirliği (KM, OM, HP ve NDF) internal marker olarak 120 saatte sindirilemeyen NDF kullanılarak belirlenmiştir. Her bir inekten, her bir veri döneminde, 8 saatlik aralıklarla, rektal yolla dışkı örnekleri toplanmıştır. KM, OM, NDF ve nişasta yıkılabilirliği naylon kese yöntemiyle, sırasıyla 2, 4, 8, 12, 24, 48 ve 120 saatler için ölçülmüştür. Her bir deneme periyodunun ilk 3 gününde, verilen ve kalan yemden örnekler alınarak kompozit numuneler oluşturulmuştur. Çalışmada, kuru madde tüketimi, süt verimi ve süt bileşimi farklı tampon madde kullanımından etkilenmemiştir. Rasyonda farklı tampon maddelerin kullanılması; KM, OM, CP ve NDF toplam sindirilebilirliğini etkilememiştir. Ruminal KM, OM, NDF ve nişasta yıkılabilirliğinde gruplar arasında fark gözlenmemiştir. Ortalama rumen pH'sı ve pH 5,80'in altında kalan süre, sodyum bikarbonat ilavesinden etkilenmiştir (P<0,0001). Total ve bireysel rumen uçucu yağ asitleri, asetat:propionat oranı ve rumen amonyak konsantrasyonu arasında farklılık tespit edilmemiştir. Gübre kıvam skoru ve dışkı fitik asit konsantrasyonu muamelelerden etkilenmemiştir. Bu çalışmada, orta-geç laktasyon dönemindeki süt ineklerinin IX beslenmesinde farklı rumen tamponlayıcıların kullanılmasının kuru madde tüketimi, yemden yararlanma, süt verimi, süt kompozisyonu ve rumen fermantasyon parametrelerini etkilemediği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Rumen tamponlayıcı, kalkerleşmiş deniz algi, sodyum bikarbonat, magnezyum oksit, rumen pH, asidozis, süt verimi, süt kompozisyonu.
The effects of different rumen buffers on milk yield, composition, ruminal fermentation characteristics, digestibility coefficients, and phytic acid concentration in manure were examined in twelve Holstein dairy cows (193±67 days in milk), four with ruminal cannulas, fed a total mixed ration ad libitum in a 4 x 4 Latin square design. The diet consisted of concentrate in pelleted form, corn silage and alfalfa hay (50% DM basis, forage to concentrate ratio) and different buffer application: 1) control, 2) 200g/head/day sodium bicarbonate, 3) 150g sodium bicarbonate + 50g magnesium oxide/head/day, and 4)100g calcareous marine algae/head/day. Ruminal pH was measured continuously every 1 minute over 72 hours for each period using an indwelling system. Rumen fluid samples were obtained 6 times during the first day of each period. Total trach nutrient digestibilities (DM, OM, CP, and NDF) were determined using 120-h indigestible NDF as an internal marker. Six fecal grab samples were collected from each cow at 8-h intervals covering 4-h clock period over 3 consecutive days during each period. The degradation of DM, OM, NDF, and starch was estimated using nylon bags suspended in the rumen for 2, 4, 8, 12, 24, 48, and 120 h. Feed and orts were sampled during the first 3 days in each period and composited. Feed intake, milk yield, and milk composition were not influenced by treatments. Use of different buffers in the diet did not affect whole-tract apparent digestibilities of DM, OM, CP, and NDF. Ruminal degradabilities of DM, OM, NDF, and starch were not affected by treatments. The mean rumen pH and the time spent below pH 5,80 were significantly affected by sodium bicarbonate addition (P<0,0001). Treatment had no effect on total and individual rumen volatile fatty acids, acetate: propionate ratio and rumen ammonia concentration. Manure consistency score and phytic acid concentration in the feces were not affected by treatments. We concluded that using different rumen XI buffers in the diet of mid-late lactation dairy cows did not influence dry matter intake, feed efficiency, milk yield, milk composition and rumen fermentation parameters. Key Words: Rumen buffer, calcareous marine algea, sodium bicarbonate, magnesium oxide, rumen pH, acidosis, milk yield, milk composition.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1212
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
506800.pdf3.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons