Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1206
Title: Klasik elitist teorinin demokrasi eleştirisi
Other Titles: A critique of the classical elitist theory of democracy
Authors: Küçükalp, Derda
Özyürek, Alperen
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.
Keywords: Klasik elit teorisi
Demokrasi
Mosca
Pareto
Michels
Elit
Kitle
Seçkin
Classical elite theory
Democracy
Elite
Mass
Distinguished
Issue Date: 23-May-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özyürek, A. (2018). Klasik elitist teorinin demokrasi eleştirisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tarihsel süreç boyunca toplumların pek çok siyasal rejim türü altında idare olunduğu malumdur. Bunlardan en önemlileri monarşi, teokrasi, feodalizm, totalitarizm, oligarşi ve demokrasidir. Toplumlar tarih ilerledikçe bireysel eşitlik ve özgürlük düşüncelerinin ortaya çıkması sonucu özellikle demokratik sisteme ve demokrasinin değerlerine sarılmaya başlamıştır. Demokrasi bireylerin eşitliğine yaptığı vurguyla ve siyasal idare mekanizmasına toplumun tüm üyelerinin katılımına imkan sağlamasıyla bireyler ve toplumlar nezdinde büyük önem kazanmıştır. Diğer bir ifadeyle ulaşılması gereken bir ideal olarak kabul görmüştür. Fakat İtalyan asıllı olan ve Machiavelli'nin izlerini takip eden üç düşünür Mosca, Pareto ve Michels, sağladığı iddia edilen bütün imkanlara rağmen demokratik rejimlerin bireylere siyasal karar alma mekanizmasına katılma noktasında eşit imkanlar sunmadıklarını belirtmişlerdir. Bu çalışmada klasik elitist düşünürler olarak kabul edilen bu üç düşünürün demokratik rejimlere yönelik eleştirileri incelenmiştir.
Throughout the historical process, it is known that societies was under the control of many political regimes. The most important of these are monarchy, theocracy, feudalism, totalitarianism, oligarchy and democracy. Societies particularly have begun to embrace the values of the democracy and the democratic system as the result of the emergence of the ideas of individual equality and freedom as history progresses. Democracy has gained importance in the individuals and societies because of it's emphasis on the equality of the individuals and enabling the participation of all the members of the society to the political administration mechanism. In other words it has been accepted as an ideal to be reached. But the three Italian thinkers who followed Machiavelli's footsteps, Mosca, Pareto and Michels, pointed out that despite all the alleged possibilities, democratic regimes do not offer equal opportunities to individuals for participation in political decision-making. In this study, the criticisms of democratic regimes by these thinkers, who are considered as classical elitist thinkers, have been examined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1206
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
506414.pdf1.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons